دوره و شماره: دوره 10، شماره1-پیاپی 36-بهار 1402) - شماره پیاپی 36، خرداد 1402، صفحه 1-272 
تحلیل و بررسی مبانی وجود شناختی توسل و شفاعت

صفحه 161-181

سینا علوی تبار؛ حبیب الله دانش شهرکی