دوره و شماره: دوره 10، شماره2-پیاپی 37-تابستان 1402) - شماره پیاپی 37، مهر 1402، صفحه 1-242 
بررسی اهمیت فلسفی برهان قطری کانتور

صفحه 11-23

سید سعید میراحمدی؛ رحمان احترام خاکی


مبدأ فاعلی وحی قرآنی از نگاه متکلمان اسلامی و آراء جدید

صفحه 173-195

عزالدین رضانژاد؛ محمدباقر صداقت؛ سید علی داعی نژاد