اهداف و چشم انداز

  • برداشتن گام عملی در راستای تولید علم و فراگیر شدن جنبش نرم‌افزاری.
  • انتشار مقاله‌های علمی، پژوهشی، تحلیلی و عرضه‌ی نتایج تحقیقات به منظور ارتقای سطح علمی کشور در زمینه علوم عقلی.
  • معرفی و تبیین اندیشه‌ها، اندیشمندان، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی علوم عقلی در سطح ملی و بین‌المللی.
  • فراهم نمودن بستر مناسب جهت کاربردی شدن و گسترش تحقیقات و پژوهش‌ها.
  • ایجاد زمینه های مناسب جهت امتداد یافتن فلسفه اسلامی در حوزه های مختلف علمی.
  • بررسی، نقد و تحلیل افکار و آراء انحرافی.
  • عرضه پژوهش های نوین از موضع حکمت اسلامی در مسایل جدید فلسفی.
  • تبیین فلسفه اسلامی در راستای رشد و ارتقاء حکمت متعالیه.