دوره و شماره: دوره 10، شماره3-پیاپی 38-پاییز 1402) - شماره پیاپی 38، دی 1402، صفحه 1-234 
نسبت‌سنجی قولِ به اصالت وجود با معقول ثانی بودن آن

صفحه 133-149

حمید عاشوری؛ سید محمد موسوی؛ هادی ایزانلو