بررسی روایت «حبّ علی‌بن‌ابی‌طالب حسنه لا تضر معها سیئه» و دیدگاه‌های مطرح‏ شده دربارۀ آن

دوره 3، شماره 4 - پیاپی 11 (زمستان 1395)، خرداد 1396، صفحه 151-177

سید محمدعلی میرصانعی؛ حمید کریمی


علیت، معنا، ملاک و اقوال

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 161-183

محمد سربخشی


بیرونی بودن منشأ وحی برآیند حقیقت شناسی وحی در علوم عقلی

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 169-190

علی خراسانی؛ علی مدبر


سازگاری نظریه کینونت عقلی نفس از منظر ملاصدرا با آیات و روایات

دوره 4، شماره3 -پیاپی 14 (پاییز1396)، بهمن 1396، صفحه 177-199

معصومه اسماعیلی


ماهیت و مؤلفه‌های اخلاق عرفانی

دوره 4، شماره4 -پیاپی 15 (زمستان1396)، اردیبهشت 1397، صفحه 177-202

محمد جواد رودگر


صلح از منظر صدرالمتألهین شیرازی

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، شهریور 1397، صفحه 179-198

شریف لک زایی؛ نجمه کیخا


تصحیح و تعلیق نسخه خطی «رسالة فی نفی الهیولی» تألیف سید ماجد حسینی

دوره 6، شماره1-پیاپی 20 (بهار 98)، مرداد 1398، صفحه 185-210

حبیب الله دانش شهرکی؛ ابوالفضل نظری


ارادۀ آزاد؛ تقریر امروزین نظریۀ اختیار

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 185-202

محمد حسین زاده


حقوق طبیعی بشر (اشتراکات و امتیازات)

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، شهریور 1397، صفحه 199-221

محمد حسین طالبی


تمایز فقه و اخلاق، تاملی در یک اشتباه تاریخی

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، خرداد 1399، صفحه 9-31

حسین سوزنچی


گفتمان حکمت مدنی متعالی؛ چرایی، چیستی و چگونگی؟

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، شهریور 1399، صفحه 9-28

علیرضا صدرا


تبیین هیجان از منظر روانشناسی و فلسفه اسلامی

دوره 7، شماره3-پیاپی 26 (پاییز99)، دی 1399، صفحه 9-50

مسعود آذربایجانی


گستره وجود سیال در قلمروی هستی

دوره 7، شماره4-پیاپی 27 زمستان99)، اسفند 1399، صفحه 9-32

محمد مهدی کمالی؛ محمد محسن کمالی


نسبت الهیات بالمعنی الاعم با الهیات بالمعنی الاخص از منظر حکیمان

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، مهر 1400، صفحه 9-27

عسکری سلیمانی امیری


مرجعیت علمی قرآن کریم و تاثیر آن در روش فلسفه اسلامی

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 9-25

علیرضا اسعدی


بررسی کیفیت ادراک معقولات، براساس آراء علامه طباطبایی

دوره 10، شماره1-پیاپی 36-بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 9-28

محمود شریفی


تطور برهان لم و إن از منطق به فلسفه اولی در کلام ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 10، شماره3-پیاپی 38-پاییز 1402)، دی 1402، صفحه 9-22

عسکری سلیمانی امیری


عرفان مقایسه‌ای از منظر علامه طباطبایی

دوره 10، شماره4-پیاپی 39-زمستان 1402)، اردیبهشت 1403، صفحه 9-25

علیرضا کرمانی


ریشه‌یابی مبانی نظریه ملاصدرا در اتحاد نفس و بدن در علم‌النفس سهروردی

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 11-26

سید جعفر قادری؛ سید رضی قادری


بازخوانی دیدگاه صدرالمتألّهین درباره‌ی وجود ذهنی

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 11-32

حبیب الله خالقی


تحلیل فلسفی مفهوم«دترمینیسم» در «فیزیک»

دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401)، تیر 1401، صفحه 11-34

جعفر بحرینی؛ حبیب الله رزمی؛ مهدی منفرد


بررسی جایگاه خیر اخلاقی در نظام اخلاقی ملاصدرا

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 11-32

گل حسین شاه نقوی؛ محمدمهدی گرجیان