تحلیلی از اصل عدم ‌تفاوت در فلسفه احتمال با تأکید بر دیدگاه شهید صدر و جان مِیْنارد کینز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار حوزه علمیه مشهد

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

طرف‌داران نظریه منطقی احتمال، به اشکالات منتقدان اصل عدم تفاوت پاسخ گفته‌اند. جان مینارد کینز[1] و شهید محمدباقر صدر دو چهره شاخص این عرصه‌اند. مسأله اصلی در این مقاله، بررسی تطبیقی و نقد دیدگاه‌ ایشان در این موضوع است. هدف از این تحقیق، زمینه‌سازی برای ورود اندیشمندان معاصر اسلامی به نظریه‌پردازی در این خصوص در بستر گفت‌وگو با صاحب‌نظران جهانی است. روش تحقیق در این مقاله از حیث گردآوری مدارک، «کتابخانه‌ای» و ازلحاظ ماهیت روش، تجزیه و تحلیل کیفی، «عقلی برهانی» است. در نتیجه تحقیق روشن شد که اصل بدیهی اول شهید صدر در تبیین نظریه احتمال، درواقع همان اصل عدم تفاوت کینز است و هر دو اندیشمند از راهبرد ایجاد تقسیمات فرعی تلاش کرده‌اند شبهات اصلی آن را پاسخ دهند. عمده یا تمام تناقضات ادعایی، به‌خاطر ابهام در خود مسأله احتمالاتی مورد نظر و یا تطبیقِ اشتباه پیش‌آمده است. نتیجه اینکه نظریه احتمال شهید صدر حاوی ظرفیت‌های بزرگی برای رویارویی با چالش‌های نو در این خصوص است.
 
 
[1]. John Maynard Keynes اقتصاددان برجسته و تیزهوش انگلیسی که نظریه منطقی احتمال را به‌منظور کاربرد در علم اقتصاد پایه‌ریزی کرد (1946 – 1883م).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Principle of Indifference in the Philosophy of Probability in the Light of Shahid Sadr and John Maynard Keynes’ Views

نویسندگان [English]

 • Mahdi Miri 1
 • mahdi monfared 2
1 A 4th grade student of Mashhad seminary school.
2 An assistant professor and faculty member at Qom university
چکیده [English]

Advocates of logical theory of probability have answered the objections raised against the principle of indifference by the critics. John Maynard Keynes[1] and Shahid Sadr are two celebrated characters in this field. In this paper, the main issue is to comparatively study and criticize their views. Our aim is to pave the way for contemporary Muslim intellectuals to theorize in the field in the course of their dialogue with globally-known people of ideas. The method adopted is library-reference for collection of data and intellectual analysis and synthesis for the content.
The result demonstrates that Sahid Sadr’s first self-evident principle in the explanation of probability theory is indeed the same as Keynes’ principle of indifference; both of them tried to clear main doubts through a strategy of subdivision. The majority or all the so-called contradictions have happened due to the ambiguity in the very issue of probability or in the improper application. In a nutshell, Shahid Sadr’s theory of probability has large capacities to deal with new challenges in this field.
 
[1]- A British intelligent and prominent Economist who founded the logical theory of probability in economy (1946-1883).

کلیدواژه‌ها [English]

 • the philosophy of probability
 • the principle of indifference
 • the logical theory of probability
 • mental probability
 • paradoxes of the principle of indifference
 • Shahid Sadr
 • John Maynard Keynes
 1. صدر، محمدباقر (1424ق). الأسس المنطقیة للإستقراء. قم: مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر.
 2. ـــــــــــــــ (1977م). الأسس المنطقیة للإستقراء. چاپ چهارم. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
 3. مصباح، مجتبی (1387). «پارادوکس‌های اصل عدم تفاوت». معرفت فلسفی، 6 (1). 135-179.
 4. ـــــــــــــــ (1390). احتمال معرفتشناختی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 5. Hájek ,Alan(2011),"Interpretations of Probability", p4 ,7 , 8 . Retrived 19 Dec, 2011 From: https://plato.stanford.edu/entries/probability-interpret.
 6. Keynes, John Maynard (1921), A Treatise on Probability, London: Macmillan co, Limited.
 7. Gillies, Donald(2000) , Philosophical Theories of Probability, London and New York : Routledge.
 8. Laplace, P. S.(1902), A philosophical Essay on Probabilities, English translation by Frederich Wilson Trusscott & Frederich Lincoln Emory, London: Chapman & Hall.
 9. Kolmogorov, A. N (1956) Foundation of The Theory Of Probability. Translated by N. Morrison. New York: Chelsea Publishing Company.
 10. De Finetti , Bruno(1937), Foresight: Its Logical Laws, Its Subjective Sources English translation by Henry E. Kyburg: Gauthier-Villars.