شبهه خدا به‌مثابه توهم کودکانه (بررسی و نقد الحاد روان‌شناختی فروید)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة

2 استاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

اگرچه فروید طراح این نظریه که می‌گوید "خداوند ساخته و پرداخته ذهن بشر است" نیست (چراکه پیش از او نیز این دیدگاه مطرح بوده است)، اما او بانی تقریر روان‌کاوانه این مطلب است. او با تکیه بر یافته‌های روان‌کاوانه خود، الحاد روان‌شناختی را پایه‌گذاری نموده و خاطرنشان می‌کند که خداوند حاصل توهم کودکانه بشر است. انسان همواره به امنیت نیاز دارد. وقتی کودک است این نیاز از طریق پدر تأمین می‌گردد، اما وقتی بزرگ می‌شود در یک فرایند روان‌شناختی از طریق جایگزین‌سازی پدر با خدا این کار انجام می‌گیرد. فروید تلاش می‌کند این مطلب را با پیاده‌سازی یافته‌های روان‌کاوانه خود در مورد جوامع ابتدایی و سپس ادیان توحیدی به اثبات برساند. فروید بدین‌منظور از زیرساخت‌هایی مانند جهان‌بینی علمی، داروینیزم و فیزیکالیزم نیز بهره برده است. در این نوشتار ـ که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی نگاشته شده ـ نشان داده‌ایم که هم مبانی دیدگاه فروید و هم اصل دیدگاه او با ضعف‌ها و چالش‌های مهمی روبه‌رو است. از چالش‌های مهمی که دیدگاه او با آن روبه‌روست این است که وی به‌رغم آنکه در بحث مبانی علم‌گراست و شیوه علمی را تنها شیوه صحیح رسیدن به حقیقت معرفی می‌کند، اما وقتی دیدگاه خود را مطرح می‌کند گویا از این شیوه غفلت می‌کند. دیدگاه او شرایط یک دیدگاه علمی را نیز ندارد؛ چراکه از شرایط دیدگاه علمی آزمون‌پذیری است که دیدگاه وی فاقد آن است. افزون بر این، بر فرض که دیدگاه او صحیح هم باشد، این دیدگاه مستلزم نفی خدا نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Fallacy of God as a Childish Illusion: An Examination and Critique of Freud's Psychological Atheism

نویسندگان [English]

 • Sayyid Abdrurauf Afzali 1
 • Ezzedine Rezanejad 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Al-Mustafa International University
2 Professor and Faculty Member of Al-Mustafa International University.
چکیده [English]

Although Freud is not the originator of the theory that "God is a creation and projection of the human mind" (as this idea has been discussed before him), he is the founder of the psychoanalytic interpretation of this concept. Relying on his psychoanalytic findings, Freud establishes the foundation of psychological atheism, asserting that God is the product of human childish illusion. Humans always need security. This need is fulfilled through the father during childhood. But as individuals mature, this is done through a psychological process that substitutes the father figure with God. Freud attempts to support this notion by applying his psychoanalytic findings to primitive societies and subsequently to monotheistic religions. For this, he employs frameworks such as scientific worldview, Darwinism, and physicalism into his argument. In this paper, written with an analytical-descriptive approach, we demonstrate that Freud’s perspective as well as its foundation encounter significant weaknesses and challenges. One of the important challenges that this perspective face is that despite accepting scientism as a principle and considering the scientific method as the only valid means to reach the truth, Freud appears to neglect this method when expressing his own views. His perspective also lacks the conditions of a scientific viewpoint because scientific viewpoints require testability, a criterion that his perspective lacks. Furthermore, even if his perspective is assumed to be correct, it does not necessitate the denial of God.

کلیدواژه‌ها [English]

 • God
 • Childish Illusion
 • Freud
 • Atheism
 1. ابن‌‌سینا، عبدالله (1375). شرح الاشارات و التنبیهات للمحق الطوسی (ج3). قم: نشر البلاغه.
 2. ــــــــــــــــــ (2007م). رساله احوال النفس. پاریس: دار بیبلون.
 3. افضلی، سید عبدالرئوف (جمعه خان) (1388). «رابطه معرفت و سعادت از دیدگاه ملاصدرا». معارف عقلی، ش14.ص 7-32).
 4. ـــــــــــــــ (1387). روش استقرایی از دیدگاه تطبیقی، معرفت فلسفی، ش 3. ص 117-144.
 5. سهروردی، یحیی‌بن‌حبش (1375). مجموعه مصنفات شیخ اشراق (ج4). تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
 6. شولتز، دوان و شولتز سیدنی الن (1384). نظریههای شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
 7. عشاقی، حسین (1393). برهانهای صدیقین. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
 8. مصباح یزدی، محمدتقی (1379). آموزش فلسفه (ج1). تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
 9. مطهری، مرتضی (1384). مجموعه آثار (ج‏1، 3 و 5). تهران: صدرا.
 10. مظفر، محمدرضا (بی‌تا). المنطق. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
 11. مک کواری جان (1378). تفکر دینی در قرن بیستم. ترجمه بهزاد سالکی. تهران: امیر کبیر.
 12. کونگ هانس (1389). خدا در اندیشه فیلسوفان غرب (ج1). ترجمه حسن قنبری. قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
 13. Andrew, Melnyk, "Physicalism" in Routledge Encyclopedia of Philosophy, available at: https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/physicalism/v-1.
 14. David Hume, The Natural History of Religion, available at: http://stoa.usp.br/briannaloch/files/2564/16389/The+Natural+History+of+Religion+-+David+Hume.pdf.
 15. Dianna T. Kenny (2015). God, Freud and Religion. London and New York: Routledge.
 16. Feuerbach, L. (2008). The Essence of Christianity (EC) forwarded by Rachel V Kohout Lawrence, Walnut: MSAC Philosophy Group.
 17. Hick, J. (1990). Philosophy of Religion. Upper Saddle River NJ: Prentice- Hall.
 18. https://plato.stanford.edu/entries/physicalism/#CasAgaPhyIQuaCon
 19. https://www.ocf.berkeley.edu/~jfkihlstrom/PersonalityWeb/Ch8CritiquePsychoanalysis.htm.
 20. Michael Palmer (1997). Freud and Jung on Religion. London and New York: Routledge.
 21. Thurschwell (2000). Sigmund Freud. London and New York: Routledge.
 22. Plantinga, A. (2000). Warranted Christian belief. Oxford: Oxford University Press.
 23. Freud, (1919). Totem and Taboo, tr. James Strachey. London and New York: George Routledge & Sons.
 24. Freud (2010). The Interpretation of dreams, PDF.
 25. Sigmund Freud (1939). Moses and Monotheism, tr. Katherine Jones. [London]: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis.
 26. Sigmund Freud (1961). The Future of an Illusion, tr. James Strachey. New York: W. NORTON & COMPANY · INC.
 27. Sigmund Freud, Civilization and its Discontents, tr. James Strachey, available at: https://www.stephenhicks.org/wp-content/uploads/2015/10/FreudS-CIVILIZATION-AND-ITS-DISCONTENTS-text-final.pdf
 28. Stenmark, Mikael (2003). "Scientism", in van Huyssteen, J Wentzel Vrede, Encyclopedia of science and religion (2nd ed.), Thomson Gale.
 29. Stoljar, Daniel, "Physicalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/ archives/win2017/entries/physicalism/
 30. Stoljar, Daniel (2010). Physicalism. London and New York: Routledge.
 31. Thomas W. Smythe, A Critique of Recent Criticisms of Freud on Religious Belief, available at: https://file.scirp.org/pdf/OJPP20110100004_26683050.pdf
 32. Westphal, M. (1993). Suspicion and faith: The Religious Uses of Modern Atheism. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Company.
 33. William L. Reese (1996). Dictionary of Philosophy of Religion. New Jersey: Humanities Press.