کدام گسست، کدام پیوست (تأملی در برهان فصل و وصل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم اسلامی رضوی، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی

2 دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به اعتقاد ارسطو، جسم حقیقتی مرکب از دو جوهر به نام صورت جسمیه و هیولای اولی است. همین اعتقاد از طرف اکثریت فیلسوفان اسلامی مورد قبول واقع شده و آنها در اثبات این نظریه تلاش زیادی نموده‌‌اند. برهان فصل و وصل یکی از مهم‌ترین براهین اثبات هیولای اولی و ترکیب جسم از ماده و صورت است که از ابداعات فیلسوفان اسلامی بوده و در آثار پیشینیان دیده نمی‌شود. در این برهان از طریق پیوستگی و گسستگی جسم، بر وجود عنصر ثابتی به نام ماده یا هیولای اولی که با بقاء خویش ضامن وحدت و این‌همانی جسم است، استدلال شده است. به نظر می‌رسد علی‌رغم کوشش‌ بسیار حکیمان مسلمان در تقویت برهان مذکور و زدودن اشکالات و ابهامات آن، در نهایت این برهان با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و از اثبات هیولای اولی ناتوان است. در این مقاله ابتدا به تقریر برهان فصل و وصل پرداخته و در ادامه آن را نقد کرده و اشکالاتش را از قبیل عدم اثبات انفصال‌پذیری جسم، خلط بین معانی اتصال، عدم انحصار قابل اتصال و انفصال در ماده اولی، نقض برهان به خود ماده و... خواهیم شمرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring Breaks & Bonds - A Reflection on the Proof of Disjunction and Conjunction

نویسندگان [English]

 • mohammad mahdi kamali 1
 • mohammadhadi kamali 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Razavi Research Institute of Islamic Sciences - Research Foundation of Astan Quds Razavi.
2 PhD in Transcendent Philosophy, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

According to Aristotle, a body is a reality composed of two substances (jawhar) called "material form" and "primary matter." This belief has been accepted by the majority of Muslim philosophers, and they have made significant efforts to prove this theory. The proof of "fasl and wasl" (disjunction and conjunction) is one of the most important arguments for proving the existence of the primary matter and the composition of a body from matter and form. This proof was first put forward by the Muslim philosophers and cannot be found in the works of earlier philosophers. In this argument, based on the continuity and discontinuity of the body, the existence of a constant element called "matter" or "primary matter" is argued, which guarantees the unity and identity of body through its everlastingness. It seems that despite the extensive efforts of Muslim philosophers to strengthen this argument and eliminate its doubts and ambiguities, ultimately, it faces serious challenges and is unable to prove the existence of the primary matter.  In this article, we first elaborate on the interpretation of the proof of "fasl and wasl" (disjunction and conjunction) and then critique it. The criticisms raised include the failure to prove the separability of the body, confusion between the meanings of connection, lack of exclusivity of potential connection and disconnection in primary matter, the contradiction of the proof with the matter itself, and more.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Argument of continuity and discontinuity
 • Prime matter
 • Corporal form
 • Body
 • Atom
 1. ابن‌‌سینا، حسین‌بن‌علی (1379)، النجاة من الغرق فى بحر الضلالات. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 2. ـــــــــــــــ (1375). اشارات و تنبیهات. قم: نشر البلاغة.
 3. ـــــــــــــــ (1404ق/الف). التعلیقات. بیروت: مکتبة الاعلام الاسلامى.
 4. ـــــــــــــــ (1404ق/ب). الهیات شفاء. قم: مکتبة آیة‌الله المرعشى.
 5. ـــــــــــــــ (1980م)، عیون الحکمة. چاپ دوم. بیروت: دارالقلم.
 6. ابن ‌کمونه (1402ق). الجدید فى الحکمة. بغداد: جامعة بغداد.
 7. ابن ‌الغیلان (1377). حدوث العالم. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامى.
 8. ارسطو (1377). مابعدالطبیعه. ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: انتشارات طرح نو.
 9. بغدادی، ابوالبرکات (1373). المعتبر فى الحکمة (ج3). چاپ دوم. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
 10. بهمنیاربن‌مرزبان (1375). التحصیل. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران.
 11. حسینی کاشانی، سید ماجدبن‌ابراهیم (1151ق). رساله فی ابطال الهیولی. نسخه خطی به شماره مسلسل 6025. قم: کتابخانه نسخ خطی آیة الله مرعشی نجفی.
 12. دشتکى شیرازى، غیاث‌الدین (1382). اشراق هیاکل النور. تهران: نشر میراث مکتوب.
 13. رازى تهرانى، میرقوام‌الدین محمد (1378). دو رساله فلسفى عین الحکمة و تعلیقات. تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى.
 14. فخر رازی، محمد (1404ق). شرح اشارات و تنبیهات (ج1). قم: مکتبة آیة الله المرعشى.
 15. ـــــــــــــــ (1373). شرح عیون الحکمة (ج3). تهران: مؤسسة الصادق(علیه السلام).
 16. ـــــــــــــــ (1411ق)، المباحث المشرقیة فى علم الالهیات و الطبیعیات (ج1و2). چاپ دوم. قم: انتشارات بیدار.
 17. سبزواری، ملاهادی (1369-1379). شرح منظومة (ج4). تصحیح و تعلیق از حسن حسن‌زاده آملی. تهران: نشر ناب.
 18. سهروردی، شهاب‌الدین(1375)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق (ج2). چاپ دوم. تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
 19. شهرزورى، شمس‌الدین(1383). رسائل الشجرة الالهیة فى علوم الحقایق الربانیة. تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.
 20. شیرازى، قطب‌الدین(1369). درة التاج. چاپ سوم. تهران: انتشارات حکمت.
 21. طباطبایی، سید محمدحسین (1427ق). نهایة الحکمه (ج1). چاپ دوم. قم: مؤسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه قم.
 22. طوسی، نصیرالدین (1383). اجوبة المسائل النصیریة (20رساله). تهران: پژوهشگاه علوم انسانى.
 23. ـــــــــــــــ (1375). شرح الاشارات و التنبیهات (ج2). قم: نشر البلاغة.
 24. فارابى، ابونصر (1996م). السیاسة المدنیة. بیروت: مکتبة الهلال.
 25. کاپلستون، فردریک (1385). تاریخ فلسفه، "یونان و روم". ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات سروش.
 26. کاتبى، نجم‌الدین و دیگران (1353)، حکمة العین و شرحه. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسى.
 27. کاشانى، فیض (1375). اصول المعارف. چاپ سوم. قم: دفتر تبلیغات اسلامى.
 28. لوکرى، ابوالعباس (1373). بیان الحق بضمان الصدق. تهران: مؤسسه بین المللى اندیشه و تمدن اسلامى.
 29. مطهرى، مرتضى(1372)، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (ج5). چاپ هشتم. قم: صدرا.
 30. صدرالدین شیرازی، محمدبن‌ابراهیم (1387). سه رسائل فلسفى. چاپ سوم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
 31. ـــــــــــــــ (1378). رسالة فى الحدوث. تهران: بنیاد حکمت اسلامى صدرا.
 32. ـــــــــــــــ (1360). الشواهد الربوبیة فى المناهج السلوکیة. چاپ دوم. مشهد: المرکز الجامعى للنشر.
 33. ـــــــــــــــ (1422ق). شرح الهدایه الاثیریه. بیروت: مؤسسه تاریخ عربی.
 34. ـــــــــــــــ (1981م). الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة (ج5،3،2،1 و8). چاپ سوم. بیروت: دار احیاء التراث‏.
 35. ـــــــــــــــ (بی‌تا). الحاشیة على الهیات الشفاء. قم: انتشارات بیدار.
 36. میرداماد، محمدباقر (1381- 1385). مصنفات میرداماد‏ (ج1و2)‏. به اهتمام عبدالله نورانى. تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.
 37. ـــــــــــــــــ (1380). جذوات و مواقیت. تهران: میراث مکتوب.
 38. ـــــــــــــــــ (1367). قبسات. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.