نقد و بررسی انسان‌مداری در مسأله شر از نگاه جورج مورودس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی جامعة المصطفی العالمیة

2 استادیار و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

اندیشمندان پاسخ‌های متعددی به معضل شرور داده‌اند. جورج مورودس نیز در کتاب «باور به خدا، مطالعه‌ای در باب معرفت‌شناسی دین» به مسأله شر پرداخته است. ایشان مسأله شرور را با "باور" پیوند می‌زند و اظهار می‌دارد که این مسأله مربوط به باور است و باور نیز وابسته به شخص و دارای تنوع شخصی است. بر این اساس معضل شرور باید جزء معضلات معرفتی قلمداد شود، نه معضل منطقی. همچنین راه حل مفید و کارآمد برای معضل شرور آن است که بتواند بر باور تأثیر بگذارد. بنیاد اندیشه جورج مورودس در پیوند شرور و انسان‌مداری معرفت‌شناختی را دیدگاه خاص ایشان در مورد برهان تشکیل می‌دهد و آن اینکه "برهان" به‌صورت کلی وابسته به شخص است. در این نوشتار به بررسی و نقد دیدگاه جورج مورودس پرداخته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بنیاد اندیشه جورج مورودس در پیوند شرور وانسان‌مداری معرفت‌شناختی به دلایل "لزوم یقین معرفت‌شناختی برای برهان و عدم کفایت باور روان‌شناختی و همچنین تفاوت انسان‌ها از حیث معرفت و شناخت" با اشکال مواجه است، به‌علاوه پاسخ ایشان به معضل شرور نیز به دلایل "نسبیت معرفت، عدم ملاک جهان شمول جهت تشخیص خیر و شر و تبدیل شدن شر عینی به شر انفسی" قابل پذیرش نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critique and Examination of Anthropocentrism in the Problem of Evil from the Perspective of George Mavrodes

نویسندگان [English]

 • Muhammad Dawud Dawud 1
 • Muhammad Reza Pur 2
1 PhD Student, Al-Mustafa International University.
2 Assistant Professor and Faculty Member of Al-Mustafa International University.
چکیده [English]

Scholars have provided various responses to the dilemma of evil. George Mavrodes, in his book "Belief in God: A Study in the Epistemology of Religion," addresses the problem of evil. He links the issue of evil with "belief" and asserts that this problem is related to belief, which, in turn, is dependent on the person and has personal diversity. Based on this, the dilemma of evil should be considered among epistemic dilemmas, and not a logical one. Moreover, a useful and effective solution to the dilemma of evil is for it to be able to impact belief. The foundation of George Mavrodes' thought regarding the connection between evil and anthropocentric epistemology is his particular perspective regarding proof (burhān), emphasizing that the "proof" is generally dependent on the person. This paper examines and critiques George Mavrodes' perspective. The research findings indicate that the basis of George Mavrodes' thought in linking evil and anthropocentric epistemology is flawed. The reasons for this flaw are as follows: “the necessity of epistemological certainty for the proof and the inadequacy of psychological belief as well as the difference between humans in cognition and understanding”. Additionally, his response to the dilemma of evil is also unacceptable due to the following reasons: “the relativity of knowledge, the lack of a comprehensive standard for distinguishing good and evil, and the transformation of objective evil into subjective evil"

کلیدواژه‌ها [English]

 • Good
 • Evil
 • Anthropocentrism
 • George Mavrodes
 1. قرآن کریم

  1. ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله (1404). الشفاء المنطق (ج3). قم: مکتبة آیة الله المرعشى.
  2. اچ.برنر، ویلیام (1393). مبانی فلسفه جدید از دکارت تا کانت. ترجمه حسین سلیمانی آملی. چاپ دوم. بی‌جا: انتشارات حکمت.
  3. بهشتی، محمد(1393). معرفت‌شناسی از نظر شیخ اشراق. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی. ش 81، ص53-71.
  4. پترسون، مایکل و همکاران (1370). عقل و اعتقاد دینی. ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی. تهران: طرح نو.
  5. جوادی آملی، عبدالله (1390). رحیق مختوم. شرح حکمت متعالیه (بخش دوم). قم: اسراء.
  6. سهروردی، یحیی بن حبش (1385). المشارع والمطارحات ـ العلم الاول. به تصحیح مقصود محمدی و اشرف عالی‌پور. تهران: نشر حق یاوران.
  7. ـــــــــــ (1388). التلویحات اللوحیه و العرشیه. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
  8. ـــــــــــ (1375). مجموعه مصنفات (ج2). تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى حکمت الاشراق. ‏
  9. صدرالدین شیرازی، محمد‌بن‌ابراهیم.(1981م). الحکمةالمتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه (ج3). چاپ سوم. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  10. ـــــــــــــــ (بی‌تا). الحکمۀالمتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه (ج1). چاپ سوم. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  11. عارفی، عباس (1388). معرفت و گونه‌های یقین. معارف عقلی. (4)14) ص 89-112.
  12. عباس‌زاده، مهدی (1393). تحلیل معرفت در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفه اشراق. نشریه ذهن، شماره 59. ص 5-33.
  13. گلپینارلی، عبدالباقی (1395). نثر و شرح مثنوی (ج1)، دفتر دوم. ترجمه توفیق سبحانی تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  14. مصباح یزدی، محمدتقی (1391). اخلاق در قرآن (ج1). قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
  15. ـــــــــــــــ (1383). آموزش فلسفه ( ج2). چاپ چهارم. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
  16. مصباح یزدی، محمدتقی و دیگران(1378). "حقیقت علم" میزگرد، قبسات، ش12، ص2-53.
  17. مورودس، جورج (1386). آی باور به خدا. مطالعه در باب معرفت‌شناسی دین.تهران: نشر علم.