دوره و شماره: دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400) - شماره پیاپی 31، اسفند 1400، صفحه 1-232 
نقش رشد خیال در رشد تفکر فلسفی کودکان بر اساس نظر ملاصدرا

صفحه 165-186

مصطفی زارعی؛ علی ستاری؛ احمد فربهی؛ مهدی منصوری