دوره و شماره: دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400) - شماره پیاپی 29، مهر 1400، صفحه 1-232 
نقش علم در تکامل نفس از منظر ملاصدرا

صفحه 191-210

اعظم سادات پیش بین؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی