برّرسی انتقادی رویکرد یووال نوح هراری به نظریۀ تکامل و لوازم آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه اسلامی دانشگاه باقر العلوم

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

نظریّه تکامل انواع داروین، از جمله نظریّات مهمّ در کیفیّت خلقت انسان است. امری که همواره مورد بحث و گفت‌وگو در میان اندیشمندان در حوزه‌های مختلف فکری بوده است. تأثیر این نظریّه در حوزه دین و باورهای دینی نیز امری غیر قابل انکار است؛ تا بدان‌جاکه این نظریّه به‌عنوان توجیه‌کننده عقاید خداناباوران محسوب شده و عقاید دینی را با چالش مواجه می‌کند. از جمله متفکّرانی که براساس این نظریّه و مدّعیات مطرح شده در آن سعی در به چالش کشیدن آموزه‌های دینی کرده است، یووال نوح هراری است. وی نسبت به پذیرش این نظریّه سه پیامد را ذکر می‌کند که با تلقّی رایج از انسان و خدا و باورهای دینی سازگاری ندارد. این سه پیامد عبارت‌اند از:
الف) تبار مشترک میان انسان و حیوان، عاملی برای نافرمانی از دستورات خداوند؛
ب) عدم ارائۀ توجیه و تبیینی عقلانی از وجود روح؛
ج) انکار اختیار و آزادی.
هدف نگارنده در این نوشتار آن است که با روش تحلیلی ـ تطبیقی، لوازم و پیامدهای این نظریّه و مدّعیات هراری در سه بخش مذکور را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. افزون بر این، کاستی‌های موجود در سخنان هراری را نیز آشکار سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Yuval Noah Harari’s Approach to the Evolution Theory and its Consequences

نویسندگان [English]

 • reza hesari 1
 • hasan moalme 2
 • Hassan Abdi 3
1 A PhD. student of Islamic Philosophy in Baqir-u al-Ulum University.
2 A professor and faculty member at Baqir-u al-Ulum University.
3 An assistant professor and faculty member at Baqir-u al-Ulum University.
چکیده [English]

Darwin’s theory of the evolution of species is one of the significant ones in the explanation of man’s creation. It has always been under discussion and controversy by the thinkers in different fields. The influence of that theory in religion and religious beliefs is undeniable. It has gone far enough to justify atheism challenging religious beliefs. From among the intellectuals who tried to challenge religious doctrines as per the theory and its claims is Yuval Noah Harari. In his acceptance of the evolution theory, Harari mentions three consequences incompatible with the ongoing attitude about God, man and religious beliefs:

That common ancestry between man and animal is a cause to disobey the commands of Lord Almighty;
Lack of reasonable justification and explanation for the existence of spirit;
Denial of free will and free outcomes.

In their research through a comparative-analytic method, the authors aim to examine the consequences of the theory and Harari’s claims in the above three areas. Moreover,  he wants to demonstrate defects in Harari’s words?. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • evolution
 • will
 • common ancestry
 • spirit
 • Harari
 1. ابن‌‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله (1375). النفس من کتاب الشفاء. قم: بوستان کتاب.
 2. اخوان نبوی، قاسم (1398). دین و تکامل. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 3. آیزی، لورن (بی‌تا). قرن داروین (اکتشافات عصر داروین). ترجمه محمود بهزادی. بی‌جا.
 4. باربور، ایان (1374). علم و دین. ترجمه بهاء الدین خرمشاهی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 5. خندان، علی اصغر (1396). منطق کاربردی. تهران: انتشارات طه و سمت.
 6. سوییتمن، برندن (1399). تکامل، تصادف و خدا. ترجمه علی شهبازی. قم: انتشارات طه.
 7. شهبازی، علی (1399). الحاد جدید. تهران: نشر نگاه معاصر.
 8. داروین، چارز (1380). منشأ انواع. نورالدین فرهیخته. تهران: انتشارات زرین.
 9. صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم (‌بی‌تا). الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة (ج6). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 10. مصباح یزدی، محمدتقی(1366)، آموزش فلسفه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 11. هراری، یووال نوح (1397). انسان خداگونه. ترجمه زهرا عالی. تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو.
 12. ـــــــــــــــــ (1396). انسان خردمند. ترجمه نیک گرگین. تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو.
 13. brinthaupt Thomas M (2008). science, In William. Darity, Unnatural selection, International Encyclopedia of social International Encyclopedia (2ed) , Macmillanre ference USA.
 14. Bowler Peter J (1989). Evolution the History of an Idea.
 15. Cunningham, Mary Kathieem (2007). God and Evolution, Routledge.
 16. Darwin, Charles, The Origin of Species, London, Penguin, 1985.
 17. Eugenic, Scott (2004). Greenwood press. Evolution vs. creation's man Introduction, Westport.
 18. Ellis, Brian (2001). Scientific Essentialism, Cambridge.
 19. Roberts (2010). "Religious Reactions Darwin", in peter Harrison (ed), the Cambridge companion to science and Religion. Cambridge and New York: Cambridge university press.
 20. Kelly james Clark (2014). Religion and the science of Origins: Historical and contemporary, NewYork: palgrave Macmillan.
 21. Alister (2011). Dawkins' God, Black Well Publishing.
 22. Scott, C. Eugenie (2004). Evolution vs. Creationism, An Introduction, Greenwood Press