دوره و شماره: دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401) - شماره پیاپی 34، بهمن 1401، صفحه 1-216 
بررسی صعوبت حسن فاعلی در فعل اخلاقی

صفحه 155-173

سیدمرتضی هنرمند؛ جمال سروش؛ احسان ترکاشوند


بررسی برهان‌پذیریِ «نامتناهی بالفعل»

صفحه 175-193

سید سعید میراحمدی؛ حمید پارسانیا؛ رحمان احترامی