دوره و شماره: دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401) - شماره پیاپی 32، تیر 1401، صفحه 1-214 
تحلیل فلسفی مفهوم«دترمینیسم» در «فیزیک»

صفحه 11-34

جعفر بحرینی؛ حبیب الله رزمی؛ مهدی منفرد