بررسی انتقادی چالش معرفت‌شناختی داده تجربی از منظر معرفت‎شناسی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

داده تجربی در معرفت‎شناسی معاصر، به محتوای بی‎واسطه ادراک حسی اشاره دارد که توسط ضمیر اول شخص و در زمان حال از آن گزارشی داده می‎شود. مهم‎ترین مسأله در رابطه با آن، بحث از توان توجیه‎گری این محتواست. توان توجیه‎گری داده‎ تجربی با قیاس ذو حدین، به چالش کشیده می‌شود که امر را دائرمدار مفهومی و یا غیر مفهومی بودن آن می‎کند. در این مقاله، نخست استدلال شده است که بخشی از این نزاع ناشی از ابهام در کاربرد اصطلاح مفهوم است که معنا و جایگاه هستی‎شناختی روشن و مورد اتفاقی ندارد. سپس با تکیه بر مبانی معرفتی مکتب فلسفی صدرایی، استدلال شده است که محتوای غیر مفهومی داده تجربی پیش شرط لازم برای تحقق و ایفای نقش معرفتی مفاهیم است. ازآنجاکه این محتوای غیر مفهومی، معرفتی حضوری است ـ که غیر از معرفت مفهومی است ـ دیدگاهی که به‌دست می‌آید، نمونه‌ای از نامفهوم‌گرایی خواهد بود. در این دیدگاه برای رها شدن از شک افراطی و دفاع ازعقلانیت دانش تجربی، به تعریفی درون‌گرایانه از توجیه تمسک شده است که در آن داده تجربی نقشی اساسی در حکایت‌گری از جهان خارج دارد. در انتها بیان می‎شود که چنین شناختی با اینکه مطلق و کامل نیست، اما با جهل مطلق نسبت به جهان خارج نیز فاصله دارد و گرفتار خودتنهاانگاری نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Cognitive Challenge of Sense-data in the Light of Islamic Epistemology

نویسندگان [English]

 • mohsen ebrihime 1
 • RAZE Sadqi 2
1 A PhD. holder of philosophy from University of lsfahan.
2 An associate professor and faculty member at IUniversity of lsfahan.
چکیده [English]

In contemporary epistemology, sense-data signify direct sense-perception reported by the first person singular and in the present time. The most important issue about it is whether one can justify its content. The justification for sense-data is challenged by a dilemma that makes the issue spin over whether it is conceptual or none-conceptual.
In their paper, the authors have first demonstrated that some part of the dispute comes from the ambiguity of the application of the term and that its ontological position is not clear nor is it agreed upon. Then, relying on epistemological principles of Mulla Sara's philosophy, they have argued that the none-conceptualized contents of sense-data are the necessary prerequisite for the realization and fulfilment of the cognitive role of concepts. Since this content is not conceptualized and is thus presential knowledge -other than conceptual knowledge-, the outcome view would be an instance of none-conceptualism. In this view and in order to come free from strong skepticism and to defend rationality of empirical knowledge, we have resorted to an introspective definition of justification in which sense-data play a major role in representing the outside world. In the end, we have shown that such imperfect knowledge is far from absolute ignorance as to the world outside and from solipsism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sense-data
 • none-conceptualism
 • conceptualism
 • conceptual know-ledge
 • presential knowledge
 1. بونجور، لورنس و دیگران )1387). بازگشت به مبنا گرایی سنتی. رضا صادقی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 2. دکارت، رنه )1361(. تأملات در فلسفه اولی. احمد احمدی. تهران: تولید و انتشارات مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی.
 3. ـــــــــــــــ (1376). اصول فلسفه. صانعی دره بیدی. تهران: چاپ منوچهر.
 4. طباطبایی، سید محمدحسین )1386(. نهایةالحکمه. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 5. ـــــــــــــــ )1387(. اصول فلسفه رئالیسم. قم: بوستان کتاب قم.
 6. مطهری، مرتضی )1378(. مجموعه آثار شهید مطهری(ج 5، 9). قم: انتشارات صدرا.
 7. صدرالدین شیرازی، محمدبن‌ابراهیم (1371). التصور و التصدیق. قم: چاپ بیدار.
 8. ـــــــــــــــ (1981م). الحکمۀالمتعالیه فی الاسفار العقلیۀالاربعه (ج7،3). بیروت: دار احیاءالتراث.
 9. مک‎گراو، تیموثی (1382). دفاعی از مبناگرایی کلاسیک. مرتضی فتحی‌زاده، نشریه ذهن، پاییز و زمستان، ش 15 و 16، ص 181-206.
 10. کانت، امانوئل (1367). تمیهدات مقدمه‌ای بر ما بعدالطبیعه. غلامعلی حداد عادل. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 11. Alston, William (1999). Back to the Theory of Appearing). Philosophical Perspectives I3, 181-203.
 12. Armstrong, D. M (1961). Perception and the Physical World, London: Routledge and Kegan Paul).
 13. BonJour, Laurence, Ernest Sosa (2003). Epistemic Justification: Internalism vs. Externalism, Foundations vs. Virtues. the UK: Oxford Blackwell.
 14. ___________ (2010). Epistemology Classic Problems and Contemporary Responses Second Edition, New York: The Rowman & Littlefield Publishing Group.
 15. Brewer, B. (1999). Perception and Reason. Press: Oxford University Press.
 16. Byrne, Alex (2005). Perception and Conceptual Content, Contemporary Debates in Epistemology. Blackwell. 231-250.
 17. Borchtert, Donald M. (2006). "concepts", in Encyclopedia of Philosophy Second Edition, (vol 2: 414-420) New York: Thomson Gale.
 18. ___________ (2006). “Ideas “in Encyclopedia of Philosophy Second Edition, (vol 4: 563-567) New York: Thomson Gale.
 19. Chisholm, Roderick, (1982). The Foundations of Knowing. USA: University of Minnesota Press.
 20. Devries, Willem A. (2000). Knowledge, Mind, and the Given: Reading Wilfrid Sellars's "Empiricism and the Philosophy of Mind. Massachusetts: Hackett Publishing Company Inc.
 21. Dancy, J., Sosa, Ernest (2010). “The Given”. in A Companion to Epistemology Second Edition, (vol 2, pp. 367-400) NewYork: Blackwell Publishing Ltd .
 22. Fales, Evan. (1996). A defense of the given, Lanham: Rowman & Littlefield.
 23. Fumerton, Richard. (2002). Critical Study: Bill Brewer’Perception and Reason. Nous 36(3):pp 509 – 522.
 24. Fish, William (2010). Philosophy of perception: a contemporary introduction. New York: Routledge.
 25. Heck, R. (2000). Nonconceptual content and the “space of reasons. Philosophical Review, 109, pp. 483–523.
 26. Lewis, C. I. (1929). Mind and world- order. NewYork: Charles Scribners sons.
 27. McDowell, J. (1994). Mind and World. USA: Cambridge MA Harvard University Press.
 28. Peacocke, C. (2001). Does perception have a nonconceptual content? Journal of Philosophy, 98, 239–64.
 29. ___________ (1992). A Study of Concepts. Press: Cambridge MA MIT Press.
 30. Porter, Steven L. (2006). Restoring the Foundations of Epistemic Justification. Toronto: Rowman & Littlefield Publishers INC.
 31. Pollock, John, (1974). Knowledge and Justification. Princeton: University Press Princeton.
 32. Sellars, W. (1997). Empiricism and the Philosophy of Mind. USA: Mass Harvard University Press.