بررسی اهمیت فلسفی برهان قطری کانتور

دوره 10، شماره2-پیاپی 37-تابستان 1402)، مهر 1402، صفحه 11-23

سید سعید میراحمدی؛ رحمان احترام خاکی


معنای وصول به عالم عقل در حکمت و عرفان اسلامی

دوره 10، شماره2-پیاپی 37-تابستان 1402)، مهر 1402، صفحه 25-43

داود حسن زاده کریم آباد


بحثی تطبیقی در باب انواع قیامت از دیدگاه عرفان و شریعت

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 27-46

احمد سعیدی؛ مهدی زارعین


نقد و بررسی انحصاری بودن برهان انی مطلق از ملازمات عامه در فلسفه از منظر علامه طباطبایی

دوره 10، شماره4-پیاپی 39-زمستان 1402)، اردیبهشت 1403، صفحه 27-43

عسکری سلیمانی امیری


نظریه خلود در عذاب، با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا و حکیم سبزواری

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، شهریور 1399، صفحه 29-50

رضا حصاری؛ یحیی کبیر؛ سید محمد موسوی


واکاوی و ارزیابی نشان‌واره‌های اقتدارگرایی در مدینه فاضله

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، مهر 1400، صفحه 29-54

سیدمحمدهادی مقدسی


جایگاه اصل علیت در تبیین فعل الهی از نگاه صدرا و سازگاری آن با متون دینی

دوره 10، شماره1-پیاپی 36-بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 29-49

گلفام حسین گلفام حسین؛ محمد رضاپور


چیستی و کارکرد حکمت عملی در سنجش آن با حکمت نظری

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، خرداد 1399، صفحه 33-47

محمدعلی نوری


مبانی هستی شناختی و انسان شناختی سریان انسان کامل در مراتب هستی از منظر عرفان اسلامی

دوره 7، شماره4-پیاپی 27 زمستان99)، اسفند 1399، صفحه 33-53

داریوش رجبی؛ احمد سعیدی


نقد و بررسی دیدگاه شیخ مفید در باره انگاره مادیت عالم آفرینش

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 33-55

مهدی(کورش) نجیبی


تطوّر معنای حلول از فلسفه مشاء تا حکمت متعالی

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 33-52

فاطمه رمضانی مقدم؛ علیرضا کهنسال؛ عباس جوارشکیان


بررسی ادله تجرد علم به‌مثابه مانعی برای اثبات شعور همگانی موجودات در حکمت متعالیه

دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 33-53

محمد علی محیطی اردکان؛ غلامرضا فیاضی


نقش ادراکات حقیقی و اعتبار در حکایت‌گریِ غیرذاتی

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 39-63

مهدی عاشوری؛ عبدالحسین خسروپناه


بازخوانی دیدگاه صدرالمتألهین درباره ادراک حسی

دوره 8، شماره1-پیاپی 28 بهار1400)، تیر 1400، صفحه 39-60

حبیب الله خالقی؛ عباس شیخ شعاعی


بستار علّی در فیزیک و نسبت آن با علیت فاعل‌های طبیعی از منظر علامه طباطبایی

دوره 10، شماره4-پیاپی 39-زمستان 1402)، اردیبهشت 1403، صفحه 45-63

محمد سربخشی


تحلیل نظام‌مند قرائتِ «ملاصدرا» از آموزۀ «معرفت نفس»

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 47-68

سید محمدحسین دعائی؛ محمدحسن رستمی؛ حسن نقی زاده


عقلانیت متعالی و فرایند تأثیر آن بر سبک زندگی

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 47-68

سید مجید موسوی؛ محمد رضاپور


نقد و بررسی تحلیل معناشناختی مصلحت از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 10، شماره3-پیاپی 38-پاییز 1402)، دی 1402، صفحه 47-67

مهدی برهان مهریزی


بررسی «اصل جهت کافی» در فلسفه لایبنیتس و مقایسه آن با «قاعده ضرورت سابق» در فلسفه اسلامی

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، خرداد 1399، صفحه 49-72

مهدی زارعی؛ ابوالفضل کیاشمشکی


سازوکار تأثیرگذاری رویکرد حکمای مشائی بر آراء شیخ اشراق در تکون معقول ثانی فلسفی

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، شهریور 1399، صفحه 51-72

سیدعماد مصطفوی؛ مسعود اسماعیلی


بازنگری در تعریف و تقسیم معقولات

دوره 7، شماره3-پیاپی 26 (پاییز99)، دی 1399، صفحه 51-72

محمد سربخشی