روش‌های کشف حقوق طبیعی موجودات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

روش دست‌یابی به دانش در حوزه‌های گوناگون علوم امری مهم بوده و نتایج مهمی به‌دنبال دارد. یکی از مسائل دانش فلسفه حق، پاسخ این پرسش است که بشر با چه روش یا روش‌هایی می‌تواند حقوق طبیعی موجودات را شناسایی کند؟ این مقاله تلاش می‌کند این پرسش را به‌صورت زیر پاسخ دهد. حق (داشتن) به معنای شایستگی است. این مفهوم مفهومی فلسفی است که از مقایسه هر موجود (هدف‌مند) با هدف آن فهمیده می‌شود. به دلیل آنکه صاحبان حق به دسته‌های گوناگون تقسیم می‌شوند، برای شناسایی حقوق طبیعی آنها روش‌های مختلف به شرح زیر به‌کار می‌روند:

شناسایی حقوق طبیعی بشر از راه علم انسان به نفس خویش، یعنی به روش شهودی ممکن است.
شناسایی حقوق ذاتی خدای متعال به یکی از سه روش شهودی، عقلی و نقلی امکان دارد.
حقوق طبیعی دیگر انواع موجودات (فرشتگان، جنیان، حیوانات، گیاهان، جمادات و گروه‌های اجتماعی) به روش عقلی، نقلی، عقلی ـ تجربی یا نقلی ـ تجربی شناخته می‌شوند.

حاصل آنکه، حقوق طبیعی (ذاتی) موجودات را نه از یک روش خاص، بلکه از روش‌های مختلف می‌توان شناخت. این روش‌ها عبارتند از: روش عقلی، روش شهودی، روش نقلی و یا ترکیبی از آنها. روش پژوهش در این مقاله روش عقلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Methods of Discovering the Natural Rights of Beings

نویسنده [English]

 • Mohammad Hossein Talebi
Associate Professor of Philosophy of Law, at the Research Institute of Hawzah and University:
چکیده [English]

The method of acquiring knowledge in various fields of science is essential and yields significant outcomes. One of the problems within the field of philosophy of rights is deal with the following question: Through what method(s) can human beings identify the natural rights of creatures? This article aims to answer this question as follows: Right (entitlement) signifies worthiness. This is a philosophical concept which is understood by comparing each (purposeful) being with its purpose. Due to the division of rights-holders into various categories, different methods are employed to identify their natural rights, as outlined below:

Identification of human natural rights is possible through self-awareness, namely through intuitive means.
Identification of the inherent rights of the Almighty God is possible through one of three methods: intuitive, rational, or scriptural.
Natural rights of other types of beings (angels, jinn, animals, plants, inanimate objects, and social groups) are recognized through rational, scriptural, rational-experiential, or scriptural-experiential methods.

Consequently, the natural (inherent) rights of beings can be recognized not through one particular method, but through various methods. These methods include: rational, intuitive, scriptural, or a combination of them. The research method employed in this article is the rational method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Right
 • Worthiness
 • Rights-holders
 • Method of recognizing natural rights of beings
 • Collective rights
 1. ارسطو (1385). اخلاق نیکوماخوس. چاپ دوم. ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: طرح نو.
 2. جوادی آملی، عبدالله (1386). رحیق مختوم، ج1-4. قم: مرکز نشر اسراء.
 3. حسین­زاده، محمد (1394). منابع معرفت. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 4. ساوى، عمر بن سهلان (بی‌تا). البصائر النصیریة فى علم المنطق [وفات 540 ق]. تهران: شمس تبریزی.
 5. صدرالدین شیرازی ، محمدبن ابراهیم (1981م).الحکمة المتعالیة فى‌الأسفار العقلیة ‌الأربعة (ج8). بیروت: دارإحیاء‌التراث.
 6. ــــــــــــــــــــــ (۱۳۵4). المبدأ و المعاد. تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
 7. ـــــــــــــــــــــــ (۱۳۷۵). «اتحاد العاقل و المعقول». در مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین. به تصحیح حامد ناجی اصفهانی. تهران: انتشارات حکمت. ص 61-103.
 8. طالبی، محمدحسین (1392). «واکاوی مفهوم حق به‌مثابه موضوع دانش فلسفه حق»، روش‌شناسی علوم انسانی. ش75-74. ص171-189.
 9. ــــــــــــــــــــــ (1393). «طرحی نو در تبیین معنای حق (در دانش فلسفه حق) و تشخیص مصادیق آن». حکمت اسلامی. (1(2). ص127-143.
 10. طباطبایی، محمدحسین (1981). الحواشی علی الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة. چاپ سوم. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.‏
 11. طوسی، نصیرالدین‌ محمد (1375). شرح‌الإشارات والتنبیهات (ج3). قم: نشر البلاغة.
 12. فارابی، ابونصر (1382). فصول منتزعه، ترجمه حسن ملکشاهی. تهران: سروش.
 13. فنایی اشکوری، محمد (1375). علم حضوری. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 14. مصباح یزدی، محمدتقی (1365). آموزش فلسفه (ج2،1). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 15. مظفر، محمدرضا (1980). المنطق. بیروت: دار التعارف.
 16. نبویان، سیدمحمود (1390). تاریخچه و مفهوم حق. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 17. Aristotle (1962) The Politics, in T. A. Sinclair trans., Middlesex: Penguin Books.
 18. Aquinas, Thomas (1993) Commentary on Aristotle's Nichomachean Ethics, in C. I. Litzinger trans., Notre Dame: Dumb Ox Books.
 19. Campbell, Tom (2006) Rights, A Critical Introduction, London and New York: Routledge.
 20. Dworkin, Ronald (1984) "Rights as Trumps", in J. Waldron ed., Theories of Rights, New York: Oxford University Press.
 21. Feinberg, Joel (1973) Social Philosophy, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 22. Jones, Peter (2009) "Introduction", in Group Rights, in P. Jones ed., Surrey and Burlington: Ashgate, pp. xi – xxix.
 23. Martin, Rex and Nickel, James (2006), “Recent Work on the Concept of Rights”, in Theories of Rights, in C. L. Ten ed., Hampshire and Burlington: Ashgate, pp. 1−