دوره و شماره: دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99) - شماره پیاپی 24، خرداد 1399، صفحه 1-194 
سنجش مسائل حکمی در ساحت وحدت تشکیکی و وحدت شخصی

صفحه 115-135

میثم زنجیرزن حسینی؛ سمیه ضیاء علی نسب پور