دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - پیاپی 9 (تابستان 1395) ویژه‌نامه فلسفه علوم انسانی - شماره پیاپی 9، دی 1395، صفحه 1-206