ساحات معرفت‏‌شناختی زبان و سبک‏‌های زندگی در سنت غربی و اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

این مقاله بر این قیاس استوار است: «مقدمه اول: شناخت با سبک‏‌های زندگی متناظر است. مقدمه دوم: زبان با شناخت متناظر است. نتیجه: زبان با سبک‏‌های زندگی متناظر است». مقدمه اول ناظر به این فرض است که سبک‏‌ها و صورت‏‌های زندگی بر معرفت‏‌شناسی مختص به خود مبتنی هستند. مقدمه دوم مسئله دیرینه‏‌ای را مطرح می‏‌کند که فیلسوفان، زبان‏‌شناسان و منطق‏‌دانان، از سوفسطاییان تا پساساختارگرایان به تأمل دراین‏‌باره پرداخته‏‌اند که: نسبت زبان و شناخت چیست؟ آیا آنها در ساحت تحقق،‏ امری واحدند یا منفک از هم‏اند؟ اگر منفک هستند، کدام‏یک بر دیگری مقدم است؟ نتیجة قیاس هم به این مطلب اشاره دارد که اولاً، ساختارهای زبانی گوناگونی وجود دارد. ثانیاً، این ساختارهای متنوع زبانی، سبک‏‌های متکثر زندگی را نیز رقم خواهد زد. این امر، هم به‏‌لحاظ نظری و مفهومی و هم به‏‌لحاظ تاریخی و اجتماعی در سنت غربی و اسلامی تحقق یافته است. نگارندگان این مقاله برای تبیین و اثبات مقدمات و نتیجه قیاس یادشده، از ساختارهای مفهومی و عینیِ هر دو سنت بهره برده‏‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Epistemic spheres of language and lifestyles in Western and Islamic traditions

نویسندگان [English]

 • Mahdi Khabbazi Kunari 1
 • Farzad Balu 2
1 Assistant professor and faculty member of Mazindaran University, Department of education science, Babolsar, Iran
2 Assistant professor and faculty member of Mazindaran University, Departement of Persian language and literature, Babolsar, Iran
چکیده [English]

This article is based on a syllogism which is in turn based on the following premises: First premise: knowledge corresponds with lifestyles. Second premise: language corresponds with knowledge. Conclusion: language corresponds with lifestyles. The first premise presumes that lifestyles are based on a particular epistemology. The second premise deals with the nature of relation between language and knowledge, an old topic tackled by philosophers, linguists and logicians from sophists to post-structuralists. What is the relation between language and knowledge? Are they the same or different when they are realized? If they are different from each other, which is prior to the other? The conclusion is that: firstly there are different language structures. Secondly these different language structures lead to different lifestyles. This has been realized in Western and Islamic traditions both theoretically as well as historically and socially. In order to prove his theory, the author has made use of both conceptual as well as objective structures.         

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lifestyle
 • language
 • thought
 • Western and Islamic tradition
 1. افلاطون (1380). مجموعه آثار افلاطون(ج2). ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: خوارزمی.‏
 2. بهاء‌الدین ولد، محمد‌بن‌حسین (1382). معارف (ج1).‏ مصحح فروزانفر. تهران: طهوری.
 3. چپمن، شیوان (1384). از فلسفه به زبان شناسی.‏ ترجمه حسین صافی.‏ تهران: گام نو.
 4. شارع‌پور،‏ محمود (1387). جامعه شناسی آموزش و پرورش.‏ تهران: سمت
 5. فارابی،‏ محمدبن‌محمد (1348). احصاء العلوم. ترجمۀ حسین خدیو جم. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
 6. صفوی،‏ کورش (1386). زبان شناسی و ادبیات (تاریخچه چند اصطلاح). تهران: هرمس.
 7. مولوی، جلال‌الدین محمدبن‌محمد (1374). مثنوی  معنوی.‏ تصحیح رینولدنیکسون. تهران: نشر علمی.
 8. ویگوتسکی، لی‌یف سمیونوویچ (1371). اندیشه و زبان.‏ ترجمه حبیب‌الله قاسم‌زاده. ‏تهران: فرهنگان.‏
 9. ـــــــــــــــــــــــــــ (1369). ذهن و اجتماع رشد فرایند عالی ذهن.‏ ترجمه رویا منجم.‏ تهران: مؤسسه مطبوعاتی علمی.‏
 10. هایدگر،‏ مارتین (1389). هستی و زمان.‏ ترجمه عبدالکریم رشیدیان.‏ تهران: نشر نی.
 11. ــــــــــــــ (1385). متافیزیک چیست؟. ‏ترجمه سیاوش جمادی. تهران: ققنوس.
 12. هگل،‏ گئورگ ویلهم فردریش (1390). پدیدارشناسی جان.‏ ترجمه باقر پرهام.‏ تهران: کند و کاو.‏
 13. ــــــــــــــــــــــــــــــ (1381). عقل در تاریخ.‏ ترجمه حمید عنایت.‏ تهران: شفیعی.

1.       Heidegger, Martin(1977) Basic writings: From Being and time (1927) to The task of thinking (1964).edited by David Farrell Krell. Harpersafrancisco.

2.       Kant, Immanuel (1998). Critique  of Pure reason. Translated and edited by paul Guyer , Allen w.‏ wood.‏ U.S.A.: Cambridge.

3.       Penn, Julia M. (1972) Linguistic Relativity Versus Innate Ideas ,The Origins Of The Sapir-Whorf Hypothesis In German Thought.‏ Paris:Mouton.

4.       Sapir, Edward. (1973) Selected Writing Of Language, Culture And Personality. Edit: David  G. Mandelbaum. London: university Of California PRESS.

5. Whorf, Benjamin Lee (1978). Language ,Thought And  Reality. Selected Writings. Edit John B Caroll. Cambridge: The M.I.T. Press.