دوره و شماره: دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98) - شماره پیاپی 23، خرداد 1399، صفحه 1-218 
بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه‌ی اتحاد آنها

صفحه 129-150

اعظم سادات پیش بین؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی