دوره و شماره: دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98) - شماره پیاپی 21، شهریور 1398، صفحه 1-208 
تبلور وحدت شخصی در نظام فلسفی شیخ اشراق

صفحه 9-32

میثم زنجیرزن حسینی؛ سمیه ضیاء علی نسب پور


عوالم هستی در حکمت اسلامی و برایند آن در حکمت هنر اسلامی

صفحه 51-74

محمدمهدی حکمت مهر؛ حسن معلمی؛ سید محمدعلی دیباجی؛ یارعلی فیروزجائی