دوره و شماره: دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97) - شماره پیاپی 16، شهریور 1397، صفحه 1-244 
جایگاه شریعت در فلسفه سیاسی ابن سینا

صفحه 41-60

فردین جمشیدی مهر؛ جهانگیر مسعودی؛ علیرضا کهنسال


جایگاه و روش شناسی حکمت عملی از دیدگاه فارابی

صفحه 105-124

حسام الدین شریفی؛ منصوره برادران مظفری؛ حسن معلمی


افلاطون و نقد دموکراسی مدرن

صفحه 153-178

محسن رضوانی؛ سیدمحمدهادی مقدسی