کلیدواژه‌ها = ادراک
تطوّر معنای حلول از فلسفه مشاء تا حکمت متعالی

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 33-52

فاطمه رمضانی مقدم؛ علیرضا کهنسال؛ عباس جوارشکیان


بازخوانی دیدگاه صدرالمتألّهین درباره‌ی وجود ذهنی

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 11-32

حبیب الله خالقی