کلیدواژه‌ها = انتخاب طبیعی
بررسی و نقد خوانش الحادی داوکینز از نظریه تکامل

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 69-90

حمیدرضا شاکرین


ساعت‌ساز نابینای داوکینز از نگاه فلسفه اسلامی

دوره 4، شماره3 -پیاپی 14 (پاییز1396)، بهمن 1396، صفحه 35-59

سید فخرالدین طباطبایی