نویسنده = محمدعلی اسماعیلی
بازخوانی حقیقت اراده الهی در پرتو نظریه سلطنت نفس در اندیشه محقق خویی

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 123-140

محمدعلی اسماعیلی؛ سید محمد نقیب؛ حسن رضایی هفتادر


پژوهشی تطبیقی در حرکت و زمان در اندیشه صدرالمتألهین و آلبرت آینشتاین

دوره 4، شماره 2 - پیاپی 13(تابستان 1396)، آبان 1396، صفحه 125-149

رحمان عشرریه؛ محمدعلی اسماعیلی؛ حامد عشریه


پژوهشی در شناخت ناپذیری ذات واجب‌الوجود درنظام فلسفی صدرالمتألهین

دوره 3، شماره 1 - پیاپی 8 (بهار 1395)، مرداد 1395، صفحه 23-52

محمدعلی اسماعیلی


پژوهشی در تشخّص وجودات در نظام فلسفی صدرالمتألهین

دوره 2، شماره 1 - پیاپی 4 (بهار 1394)، مهر 1394، صفحه 109-137

محمدعلی اسماعیلی


پژوهشی در ادراکات اعتباری در علم کلام

دوره 1، شماره 2 - پیاپی 2 (پاییز 1393)، اسفند 1393، صفحه 69-97

محمدعلی اسماعیلی