پژوهشی در تشخّص وجودات در نظام فلسفی صدرالمتألهین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری (سطح چهار) جامعه المصطفی(ص) العالمیه و کارشناس ارشد فقه و اصول

چکیده

مفهوم تشخّص جزء مفاهیم ثبوتی بوده، از سنخ معقولات ثانی فلسفی است. تشخّص عبارت از ویژگی‌ای است که مانع قابلیّت صدق بر کثیرین شده، موجب شرکت‌ناپذیری می‌باشد. تعیین ملاک تشخّص مورد اختلاف فلاسفه قرار گرفته است: ابن‌سینا و بهمنیار ملاک تشخّص وجودات مادی را عوارض مفارقِ نوع مذکور دانسته و مقوله وضع را دارای تشخّص بالذات می‌دانند. محقق دوانی و سید سند تشخّص و کلّیت را به نحوه ادارک باز می‌گردانند. سهروردی با الهام از مبنای اصالت ماهیت، عامل تشخّص را ماهیت محقّق خارجی می‌داند. صدرالمتألهین ضمن نقد و بررسی دیدگاه‌های فلاسفه، ملاک تشخّص را نحوه وجود موجودات می‌داند و برخی دیدگاه‌ها را به دیدگاه خودش باز می‌گرداند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسئله پرداخته، به تبیین دقیق پیوند تشخّص وجودات با مسئله اصالت و تشکیک در وجود در نظام فلسفی صدرالمتألهین می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An inquiry into individuation of entities in Sadrian Philosophical System

نویسنده [English]

  • Muhammad Ali Ismaeli
PhD. Student of al-Mustafa University and M.A. in Jurisprudence
چکیده [English]

The concept of individuation being a characteristic that does not allow the application of a particular concept to more than one case is a positive concept related to secondary philosophical intelligibles. Philosophers are divided on what constitutes the criterion of individuation. Avicenna and [following him] Bahmaniyar assume that it is the separable accidents of a particular material being that serves as a criterion of individuation for it. They believe that the category of 'position' is inherently individuated whereas MuhaqqiqDawani and Sayyid Sanad are of the view that individuation and universality are among the features of conception. Being inspired by the principle of priority of essence, Suhrawardi takes realized essence to be the criterion of individuation. Having criticized philosophers' opinions, MullaSadra regards modes of existence as a criterion for individuation. He reduces some of the theories of previous philosophers to his own theory. Using an analytic-descriptive methodology, this article deals with this issue under discussion, explaining in detail the connection between individuation of beings and the principles of priority of beings and gradation of beings in Sadrian philosophical system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individuation
  • specialization
  • specification
  • distinction
  • MullaSadra