معنای زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

این تحقیق به توضیح معنای زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز می‌پردازد. رویکرد این تحقیق، فلسفی بوده و در آن با به‌کار گیری روش تحلیلی ـ توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، دیدگاه جیمز در خصوص معنای زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. در تبیین معنای مورد نظر از معنای زندگی توضیح داده شده است که مراد از معنای زندگی، هدف زندگی و مراد از هدف زندگی نیز سعادت و نیک‌بختی‌ست. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که از میان رویکردهای عمده در بحث معنای زندگی، ره‌یافت جیمز به بحث معنای زندگی، ره‌یافت انسان‌محور است و از دیدگاه او، سعادت به‌مثابه هدف بنیادین و معنابخش زندگی انسان مطرح است. جیمز براساس اصول نسبیت، «سودمندی، اراده معطوف به باور و حق باور داشتن» معنا و سعادت را امر غیر عینی، نسبی و قابل جعل می‌داند. از دیدگاه او هر انسانی این معنا را بر اساس اراده و باور خود تعریف و جعل کرده و با تلاش خود تحقق می‌بخشد. در پایان این تحقیق، ضعف مبانی فلسفی جیمز و عدم انسجام منطقی دیدگاه او در باب معنای زندگی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

William James on the Meaning of Life

نویسندگان [English]

 • Ruhullah Rouhani
 • , Ali Abbasi
An assistant professor and faculty member at al-Mustafa International University
چکیده [English]

In what follows, the authors have dealt with William James on the meaning of life. Their approach is philosophical and their method is descriptive-analytic based on library references. By the meaning of life, they mean the aim of life i.e. happiness and good ending. Findings of the research show that James approach, from among many, is humanistic; namely, in his view, happiness is taken into consideration as a fundamental aim carrying the meaning of life for man. According to the principles of relativity, utility, will to believe, and the right of belief, James goes to hold that meaning and happiness are two things none-concrete, relative, and might be made. Everybody, he says, can define and produce this meaning as per his own will and belief and makes it real in his life. The article ends with the examination of James’s view, the ill-founded principles and lack of logical coherence in his theory of the meaning of life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • meaning of life
 • the aim of life
 • happiness
 • good ending
 • William James
 1. جیمز، ویلیام (1391). پراگماتیسم. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: علمی فرهنگی.
 2. زنجی سجزی، محمودبن‌عمر (1364). مهذب الاسماء فی مرتب الحروف و الاشیاء. به تصحیح محمدحسین مصطفوی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 3. شرتونی، سعید (1403ق). أقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد. قم: مکتبة آیة‌الله العظمی المرعشی النجفی.
 4. صفی‌پور، عبدالرحیم‌بن‌عبدالکریم (1377). منتهی الارب فی لغة العرب. تهران: اسلامیه.
 5. کی،‌ نیلسون‌ (1390). فلسفه زبانی و معنای زندگی. تـرجمه‌ مـحمد‌ آزاده. تـهران: انتشارات نگاه معاصر.
 6. متز، تدئوس (1382). آثار جدید درباره معنای زندگی. ترجمه محسن جوادی. قم: انـتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 7. ــــــــــــــ (1382). آثار جدید درباره معنای زندگی. ترجمه محسن جوادی. نقد و نظر. ش29ـ30.
 8. A. J. (1947). “The Claims of Philosophy”. repr. in The Meaning of Life. 2nd edition. E. D. Klemke. (2000). New York: Oxford University Press.
 9. Edwards‌. Poul. (1967). "Meaning and Value of Life". the encyclopedia of philosophy. ed: poul Edwards.
 10. H. (1982). “The Importance of What We Care About”. Synthese.
 11. --------------- (2002). “Reply to Susan Wolf”. in The Contours of Agency: Essays on Themes from Harry Frankfurt. S. Buss and L. Overton (eds.). Cambridge. MA: The MIT Press.
 12. Richard. (1989). The Meaning of “The Meaning of Life.” Typescript.
 13. S. (2012). the Purpose of Life: A Theistic Perspective. New York: Continuum.
 14. R. M. (1957). “Nothing Matters”. repr. In Applications of Moral Philosophy. London: Macmillan.
 15. Charles. (1996). the Meaning of Life. Process Studies.
 16. B. (2008). “The Meaning of Life: Subjectivism, Objectivism, and Divine Support”. in the Moral Life: Essays in Honour of John Cottingham. N. Athanassoulis and S. Vice (eds.). New York: Palgrave Macmillan.
 17. William. (1956). The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy and Human Immortality (called “Will” and” Immortality,” respectively). New York: Dover.
 18. -------------- (1950). The Principles of Psychology. Two Volumes (called “Principles”). New York: Dover.
 19. -------------- (1958). The Varieties of Religious Experience (called “Varieties”). New York: New American Library.
 20. -------------- (1907). Pragmatism. Harvard university. April.
 21. -------------- (1958). Talks to Teachers on Psychology: and to Students on some of Life’s Ideals (called “Talks”). New York: W. W. Norton.
 22. -------------- (1900). “What Makes a Life Significant?” in On Some of Life's Ideals. New York: Henry Holt and Company.
 23. -------------- (2000). ed. Giles Gunn. Pragmatism and OtherWritings. London: Penguin Books.
 24. -------------- (1890). the Principles of Psychology. Henry Holt and Company.
 25. -------------- (1904). Is Life Worth Living. PHiladelphia. S. Burns Weston. 1305 ARCH ST.
 26. -------------- (1956). "Is Life worth Living?"
 27. -------------- (1958). Talks to Teachers on Psychology: and to Students on some of Life’s Ideals (called “Talks”). New York: W. W. Norton.
 28. -------------- (1900). “What Makes a Life Significant?” in On Some of Life's Ideals, New York: Henry Holt and Company. 1899. Reprinted in William James: Writings 1878-1899. New York: The Library of America.
 29. -------------- (1902 1982) The Varieties of Religious Experience. London: Penguin Books.
 30. -------------- (1904). Is Life Worth Living. Quoted from: http://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/william-james/
 31. -------------- (1907). The Will to Believe and other essays in popular philosophy. Longmans Green and Co, New York London and Bombay.
 32. Thaddeus. Could Gods be the Source of Life's' Meaning? In Religious Studies. no. 36.
 33. Thaddeus. https://plato.stanford.edu/entries/life-meaning/
 34. Kai. (1964). “Linguistic Philosophy and ‘The Meaning of Life’”. rev. ed. in the Meaning of Life. E. D. Klemke (1981). New York: Oxford University Press.
 35. R.. (1974). Anarchy, State and Utopia. New York: Basic Books.
 36. B. A. (2002). “Futility and the Meaning of Life Debate”. Sorites
 37. B. (1976). “Persons, Character and Morality”. in the Identities of Persons. A. O. Rorty (ed.). Berkeley: University of California Press.
 38. Ludwig. (1961). Tractatus Logico –Philosophicus. Trans. By David Pears and Brian Mcguinnes. London: Routledge & Kegan paul.