نسبت معنویت متعالی با ولایت تکوینی اهل بیت و ابعاد تاثیر آن بر سبک زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای کلام اسلامی جامعة المصطفی العالمیه

2 استادیار و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

معنویت، محرکی باطنی و عاملی تأثیرگذار بر سبک زندگی اسلامی است. به دلیل تشکیل جریان‌های عرفانی منحرف و ترویج سبک‌های زندگی بر طبق مبانی انحرافی آنان، تبیین و تحلیل معنویت منطبق بر عقلانیت صحیح طبق مبانی امامیه و نسبت آن با برخی باورها (نظیر ولایت تکوینی اهل‌بیت:) لازم است. معنویت می‌تواند از اعتقاد به ولایت تکوینی ناشی گردد؛ چراکه ولایت تکوینی ریشه در قرب الهی دارد و نقطه اوج معنویت بوده و نتیجه معنویت حقیقی و اصیل است؛ چنان‌که باور به ولایت تکوینی، منشأ حرکت به‌سوی معنویت و میزان ارزیابی آن است. وحیانی بودن، جامعیت، حرکت‌بخشی، و..  از شاخصه‌های این‌گونه معنویت است. نمونه‌های تأثیر معنویت در سبک زندگی اهل‌بیت: در ابعاد مختلف عبارتند از: یاد خدا، اخلاص، توسل، رعایت اخلاق، عدالت و انصاف، اجتماع حول محور حاکمیت و توجه به اسباب معنویت اجتماعی. روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای می‌باشد. اما در پردازش داده‌ها از تبیین، توصیف، تحلیل و نقد استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ahlulbeit’s Sublime Spirituality to Their Authority over Creation and Its Range of Impacts on Lifestyle

نویسندگان [English]

 • Sayyid Majid Musawi 1
 • Mohammad Rezapour 2
1 A PhD. student of Islamic theology at al-Mustafa International University.
2 An assistant professor and faculty member at al-Mustafa International University.
چکیده [English]

Spirituality is an inner impulse and impressive factor with the Islamic lifestyle. Due to the rise of deviated movements of mysticism and the spread of their misleading lifestyle, it is necessary to explain well-grounded and rational spirituality as per Imamiyyah doctrines and its tie to some of those doctrines such as Ahlulbeit’s authority over creation. Spirituality may come out of one’s belief in the authority over creation, since it has its roots in the proximity to Allah as the zenith and outcome of genuine spirituality. One’s belief in the authority over creation is the starting point of one’s movement towards spirituality and its criterion for assessment. The indexes of such spirituality are: that it is comprehensive, that it has its source from divine revelation, that it produces movement, and the like. Impressive samples of Ahlulbeit’s lifestyle in various aspects are: being mindful of God, sincerity, imploring for assistance, morality, justice and equity, coming together over the sovereignty, and paying attention to the causes of social spirituality.
    The method of collecting data is library references and of their processing is description, analysis, and examination.

کلیدواژه‌ها [English]

 • spirituality
 • authority over creation
 • lifestyle
 • Ahlulbeit
 • the stations of Ahlulbeit
 1.      ـ قرآن کریم

  1. ابن ابی‌الحدید، عبدالحمیدبن‌هبة‌الله (1378ق). شرح نهج‌البلاغه (ج13). بیروت: احیاء الکتب العربیه.
  2. ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله (1400ق). رساله عشق (در رسائل ابن‌سینا). ترجمه ضیاءالدین دری. قم: بیدار.
  3. ابن‌منظور، محمد (1414ق). لسان العرب (ج15). بیروت: دار صادر.
  4. اربلی، علی‌بن‌عیسی (1379). کشف الغمة (ج1). قم: الشریف الرضی.
  5. استیس، والتر ترنس (1384). فلسفه و عرفان. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. تهران: سروش.
  6. پورامینی، محمدباقر، (1393)، سبک زندگی: «منشور زندگی در منظر امام ‌رضا7»، قم: انتشارات آستان قدس رضوی.
  7. تمیمی آمدی، عبدالواحدبن‌محمد (1366). غررالحکم و دررالکلم. قم: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.
  8. جمعی از نویسندگان (1383). موسوعة کلمات الامام الحسین7. قم: دارالاسوه.
  9. جوادی آملی، عبدالله (1389). مراحل اخلاق در قرآن (ج11). قم: نشر اسراء.
  10. ـــــــــــــــ (1369). ولایت در قرآن. قم: نشر رجاء.
  11. حسن‌زاده آملی، حسن (1371). رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور. قم: انتشارات تشیع.
  12. حرّ عاملی، محمدبن‌حسن (1414ق). تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه (ج5 ،20). قم: مؤسسه آل ‌البیت لإحیاء التراث.
  13. حیدری ابهری، غلامرضا، (1397). دایرة‌المعارف سبک زندگی اهل‌بیت:. تهران: انتشارات قدیانی.
  14. دهخدا، علی‌‌اکبر (1339ش). لغت‌نامه (ج45). زیر نظر دکتر محمد معین. تهران: دانشگاه تهران.
  15. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد (1996م). مفردات الفاظ القرآن. بیروت: دار العلم الدار الشامیة.
  16. قطب‌الدین راوندى، سعیدبن‌هبة‌الله (1385). الدعوات. قم: دلیل ما.
  17. سبحانی، جعفر و محمدرضایی، محمد (1389). پژوهشی در باب ولایت تکوینی انسان از دیدگاه قرآن، «انسان‌پژوهی دینی». ش24. ص5 ـ 17.
  18. شریف ‌الرضی، محمدبن‌حسین (1387). مفاتیح الغیب. تهران: بنیاد حکمت اسلامی.
  19. ـــــــــــــــ (1419ق). الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة (ج3). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  20. ـــــــــــــــ (1414ق). نهج‌البلاغه. محقق و مصحح: فیض‌الاسلام. قم: هجرت.
  21. طباطبایی، سید محمدحسین (1360ق). رسالة الولایه. قم: مؤسسة اهل البیت:.
  22. ـــــــــــــــ (1397ق). المیزان فی تفسیر القرآن (ج6). تهران: دارالکتب الاسلامیة.
  23. عالم‌زاده نوری، محمد، (1391). همیشه بهار. «آداب و سبک زندگی اسلامی»، قم: نشر معارف.
  24. فقیه، علی نقی و دیگران (1394). «سبک زندگی پیامبر9 و ائمّه: در مواجهه با دیگران»، فصل‌نامه سراج منیر، ش19، ص137ـ160.
  25. فیومی، احمدبن‌محمد (۱۴۰۵ق). المصباح المنیر. چاپ دوم. قم: مؤسسه دارالهجرة.
  26. فیض کاشانى،‌ محسن (1417ق). المحجة البیضاء. چاپ چهارم. به تصحیح و تعلیق على‌اکبر غفارى. قم: دفتر انتشارات اسلامى‌.
  27. قاسم‌پور دهاقانی، علی و احمدرضا نصر اصفهانی (1390). «رویکرد معنوی و برنامه‌ریزی درسی»، فصل‌نامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، ش13، ص72 ـ92.
  28. قزوینی رازی، احمدبن‌فارس (1399ق). معجم مقاییس اللغة. بیروت: دار الفکر.
  29. کلینی، محمدبن‌یعقوب (1407ق). اصول الکافی (ج1، 2، 9). چاپ چهارم. تهران: دارالکتب الاسلامیة.
  30. متقی هندی، علی‌بن‌حسام‌الدین (1409ق). کنز العمال فی سنن و الاقوال والافعال. بیروت: مؤسسة الرسالة.
  31. مجلسی، محمدباقر (1363). بحارالانوار (ج1، 78، 75، 100). تهران: دارالکتب الاسلامیة.
  32. محمدی، عبدالله (1390). «نقد نظریه تباین دین و معنویت». دو فصل‌نامه معرفت کلامی، ش3، ص115ـ136.
  33. مصباح یزدی، محمدتقی (1386)، در جست‌وجوی عرفان اسلامی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
  34. ـــــــــــــــ (1377). پرسش‌ها و پاسخ‌ها. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
  35. معین، محمد (1391). فرهنگ معین (ج2)، چاپ بیست‌وهفتم. تهران: امیرکبیر.
  36. مطهری، مرتضی (1389). مجموعه آثار (ج3). تهران: صدرا.
  37. ملکیان، مصطفی (1385). مشتاقی و مهجوری. تهران: نگاه معاصر.
  38. موسوی خمینی، سید روح‌الله )1361). صحیفه نور (ج16،14، 17). تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
  39. مهدوی‌نژاد، محمدجواد، (138)، سبک زندگی پایدار، تهران: مؤسسه نشر شهر.
  40. ناصری، علیرضا (1387). بحران معنویت در عصر حاضر. قم: انتشارات جامعة المصطفی العالمیه.
  41. نصر، سید حسین (1383). دلباخته معنویت. تهران: کویر.
  42. Rees, W. L, 1969, Dictionary of Philosophy and Religion, Willaim L, New Jersey: Humanities.
  43. King, URSALA, 1997, Spriyuality in A New Handbook of Living Religions, Blackwell.