کلیدواژه‌ها = تصادف
بررسی و نقد خوانش الحادی داوکینز از نظریه تکامل

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 69-90

حمیدرضا شاکرین


تصادف داروینی و جهش ژنتیکی از نگاه فلسفه اسلامی

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 57-81

سید فخرالدین طباطبایی