کلیدواژه‌ها = حمل اولی
چیستی قضیه طبیعیه

دوره 10، شماره1-پیاپی 36-بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 51-71

محمد کریمی


اعتبار سنجی مقولات فاهمه کانت در تناظر با معقولات ثانی فلسفی

دوره 8، شماره1-پیاپی 28 بهار1400)، تیر 1400، صفحه 61-79

رضا بخشایش


اولی وشایع قید محمول وحل شبهه وجود ذهنی

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 141-159

محمدهادی رحمانی