اعتبار سنجی مقولات فاهمه کانت در تناظر با معقولات ثانی فلسفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

مفاهیم کلی، به‌ویژه معقولات ثانیه در مباحث فلسفی معرفت‌‌شناسی و وجودشناسی اهمیت به‌سزایی دارند. اگر این مفاهیم درست تحلیل نشوند، نه‌تنها در مباحث فلسفی، بلکه در علوم تجربی و مهم‌تر از همه در الهیات مشکلات بسیاری به‌جای می‌گذارند. تحلیل کانت از این مفاهیم، پیامدهای ناگواری در مباحث نظری خداشناسی داشته که مهم‌ترین آن بستن باب الهیات نظری است. در تفکر اسلامی با طرح معنای اسمی و حرفی، تفکیک بین حمل اولی و ثانوی و مفاهیم ثانیه منطقی و فلسفی، مفاهیم فلسفی به‌خوبی تحلیل شده اند. این در حالی است که کانت با ربط دادن مفاهیم فلسفی به احکام فاهمه و عنصر زمان به خطا رفته است. روش تحقیق برای گزارش، کتابخانه‌ای و برای نقد مقایسه‌ای و تحلیلی است. در این مقاله، نگارنده سعی دارد مقولات کانت را در پرتو نظریه معقولات ثانیه در فلسفه اسلامی مقایسه نموده و مورد نقد و بررسی قرار دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Kant’s Categories in Correspondence to Philosophically Secondary Intelligibles

نویسنده [English]

  • Reza Bakhshayesh
An assistant professor and faculty member at al-Mustafa International University
چکیده [English]

Universal concepts particularly secondary intelligibles play a big role in philosophical studies specifically ontology and epistemology. Were these concepts not analyzed duly, they would pose many problems not only in philosophy and theology but also in natural sciences. Kant’s analysis of these concepts led to adverse consequences in theology the most important of which is that he closed the gate of theoretical theology.
In the Islamic thought, these philosophical concepts have been analyzed duly through the differentiation between nominal (such as a noun) and adverbial (such as copulative particles) applications of words, between primary predication and secondary predication, and between logically and philosophically secondary concepts. Nonetheless, Kant went wrong to relate these concepts to the judgments of understanding and to the element of time in his schematism.
The method in collecting data is library references and in examination is comparative-analytic. In his essay, the author has tried to examine Kant’s categories in the light of Islamic theory of secondary intelligibles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant’s categories
  • philosophically and logically secondary intelligibles
  • causality
  • existence
  • necessity
  • primary predication
  • secondary and common predication
1. انصاری شیرازی، یحیی (1387). دروس شرح منظومه، «حکمت1». چاپ دوم. قم: بوستان کتاب.
2. بخشایش، رضا (1387). علیت از نظر کانت. قم: بوستان کتاب.
3. صدرالدین شیرازی، محمد‌بن‌ابراهیم (بی‌تا). الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعه (ج1). بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
4. هیوم، دیوید (1350). تحقیق درباره فهم انسانی در فلسفه نظری، «قسمت دوم». ترجمه منوچهر بزرگمهر. تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
5. کانت، ایمانویل (1370). تمهیدات. ترجمه غلامعلی حداد عادل. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
6. کورنر، استفان (1367). فلسفه کانت. ترجمه عزت‌الله فولادوند. تهران: انتشارات خوارزمی.
7. مطهری، مرتضی (1367). شرح مبسوط منظومه (ج2). چاپ سوم. تهران: انتشارات حکمت.
8. ـــــــــــــــ (1366). شرح مبسوط منظومه (ج3). تهران: انتشارات حکمت.
9. Hume, David, (1978), A Treatise on Human Understanding, ed. L. A. Selby-Biggy, second edition, Oxford at Clarendon Press.
10. Kant, Immanuel, (1993), Critique of Pure Reason, trans. by Norman Kemp Smith, the Macmillan Press LTD. Reprinted.
11. Smith, Norman Kemp, (1995), A Commentary to Kant’s Critique of Pure Reason, Humanities Press International Inc., United States, Reprinted.