کلیدواژه‌ها = روش شناخت حق طبیعی موجودات
روش‌های کشف حقوق طبیعی موجودات

دوره 10، شماره2-پیاپی 37-تابستان 1402)، مهر 1402، صفحه 67-88

محمد حسین طالبی