کلیدواژه‌ها = فلسفه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی
معیارهای کارآمدی دولت در فلسفه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 77-96

مرتضی یوسفی راد