کلیدواژه‌ها = روایات
بررسی جایگاه پیامبر خاتم پیش از عالم طبیعت در روایات با رویکرد فلسفی

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 157-179

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ محمدعلی وطن دوست