کلیدواژه‌ها = وحدت شخصی
سنجش مسائل حکمی در ساحت وحدت تشکیکی و وحدت شخصی

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، خرداد 1399، صفحه 115-135

میثم زنجیرزن حسینی؛ سمیه ضیاء علی نسب پور


تبلور وحدت شخصی در نظام فلسفی شیخ اشراق

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 9-32

میثم زنجیرزن حسینی؛ سمیه ضیاء علی نسب پور