کلیدواژه‌ها = نقش
زن در فلسفه سیاسی فارابی

دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 55-76

علیرضا صدرا