کلیدواژه‌ها = حقیقت واجب‌الوجود
اثبات ناوجودی بودن برهان محقق اصفهانی و ارزیابی ادله وجودی بودن آن.

دوره 4، شماره4 -پیاپی 15 (زمستان1396)، اردیبهشت 1397، صفحه 59-75

روح الله فروغی