نویسنده = عبدالخالق فصیحی
چیستی انسان در اعلامیه حقوق بشر از منظر ملاصدرا

دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401)، تیر 1401، صفحه 77-97

عبدالخالق فصیحی؛ عسگر دیرباز