نویسنده = مرتضی رضائی
روابط فلسفه حقوق و فلسفه سیاست

دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 115-136

مرتضی رضائی


مقایسه فاعل هستی‌بخش و فاعل طبیعی در اندیشه صدرالمتألهین

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، خرداد 1399، صفحه 93-113

مرتضی رضائی