نویسنده = سینا علوی تبار
تحلیل و بررسی مبانی وجود شناختی توسل و شفاعت

دوره 10، شماره1-پیاپی 36-بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 161-181

سینا علوی تبار؛ حبیب الله دانش شهرکی