نویسنده = حسن عبدی
برّرسی انتقادی رویکرد یووال نوح هراری به نظریۀ تکامل و لوازم آن

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 125-140

رضا حصاری؛ حسن معلمی؛ حسن عبدی


بررسی چیستی و نقش‌های معرفتی اصل عدم تناقض با تأکید بر دیدگاه ارسطو

دوره 1، شماره 1 - پیاپی 1(تابستان 1393)، شهریور 1393، صفحه 145-183

حسن عبدی