اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله غلامرضا فیاضی

فلسفه رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی

fayyaziutq.ac.ir

سردبیر

دکتر علی عباسی

فلسفه استادیار و عضو هیت علمی جامعه المصطفی العالمیه

abbasi.8177gmail.com

دبیر تخصصی

دکتر محمد رضاپور

فلسفه استادیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه

rezapoor110yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مسعود آذربایجانی

روانشناسی استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mazarbayejani110yahoo.com

عزالدین رضانژاد

کلام استاد پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص)

rezanejad39yahoo.com

حسن رمضانی

عرفان دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

h.ramazani89gmail.com

محمد فنایی اشکوری

فلسفه و عرفان استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

eshkevariqabas.net

مجتبی مصباح

فلسفه اخلاق دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

m.mesbahgabas.net

حسن معلمی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

h.moallemihekmateislami.com

دبیر اجرایی

محمدباقر خراسانی

فلسفه سیاسی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی

m_kho_53yahoo.com

مدیر داخلی

سیدرضا شاهچراغی

تاریخ مجمع عالی حکمت اسلامی

seyedrezasahagmail.com

اعضای هیات تحریریه

یار علی کرد فیروزجایی

فلسفه غرب دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

www.bou.ac.ir
firouzjaeibou.ac.ir