محدوده معرفت فاعل شناسا به باری تعالی از منظر حکیم زنوزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. قم

چکیده

محدوده معرفت انسان به خداوند متعال، یکی از مهم‌ترین مباحثی است که بر اساس هستی‌شناسی خداوند و نیز شناخت انسان به‌عنوان جلوه‌ای بهره‌مند از ابزارهای معرفتی مورد توجه فیلسوفان الهی قرار گرفته است. حکیم زنوزی به‌دقت به بررسی فلسفی این مسئله پرداخته و در ارائه تفسیری صحیح از برخی از آیات و روایات مطرح در این زمینه کوشیده است.
وی با تقسیم هر یک از دو قسم علم، یعنی علم حصولی و علم حضوری به بالوجه و بالکنه، تعلق هر یک را به خداوند بررسی کرده و تعلق قسم بالکنه علم حصولی و نیز علم حضوری را به خداوند ممتنع دانسته، ولی تعلق قسم بالوجه آن دو را به حضرتش ممکن برشمرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Domain of knower's knowledge of Allah from viewpoint of Hakim Zinoozi

نویسنده [English]

  • Muhammad Hadi Tawakkuli
PhD. student of University of Humanities and Cultural Studies.Qom.Iran
چکیده [English]

As one of the most important issues pertaining to divine ontology and related to understanding human being as a divine manifestation equipped with epistemic tools, the domain of human being's knowledge of Allah has [always] been the focus of theistic philosophers' attention. Zinoozi, the sage, has meticulously studied the problem from a philosophical point of view. He has tried to give a correct interpretation of some of the Quranic verses and traditions relevant to this issue. Dividing each one of the two branches of knowledge (knowledge by acquisition and knowledge by presence) into knowledge of the essence and knowledge of the appearance, he studies their application with Allah. According to him, it is impossible to apply knowledge of the essence to Allah, whether it belongs to knowledge by acquisition or to knowledge by presence. However the application to Allah of knowledge of the appearance belonging to anyone of the two said branches of knowledge is quite possible

کلیدواژه‌ها [English]

  • acquired knowledge of the appearance
  • presential knowledge of the appearance
  • acquired knowledge of the essence
  • presential knowledge of the essence
  • extended existence
  • cause
  • effect