نظر ابداعی آقاعلی مدرس درباره معاد جسمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). قم. ایران

چکیده

از دیدگاه حکیم مؤسس، بی‌تردید معادْ جسمانی است، ولی جسمانیتِ معاد، نه به بدنی مثالی است و نه با عود نفس به بدنی مادیِ دنیوی، بلکه ایشان با مبنا قراردادن اصلِ اتصال مراتب وجود در نزول عالم، و حرکت و عروج حقایق و موجودات به سوی غایتی برتر در صعود عالم از یک‌سو، و اصلِ ترکیب اتحادیِ نفس و بدن از سوی دیگر، معادی را به تصویر می‌کشد که در آن، بدن، پس از قطع تعلق دنیوی نفس، با حرکت خود، به مرتبه وجودی نفس ارتقاء می‌یابد و شایسته تعلق نفس  متناسب با نشئه آخرت می‌شود؛ چنان‌که در بدو پیدایشِ انسان نیز این بدن بود که با حرکتی جوهری به مرتبه شایستگی حدوث یا ظهور روح مجرد رسید. در این اندیشه در انسان اخروی مرتبه حسی و مادی حذف نمی‌شود، بلکه اصولاً آخرت نشئه‌ای است که تمامی مراتب وجودی در آن یک‌جا جمع شده است و نفسِ‌ حاصل از حرکت جوهریِ‌ جسم به استکفای ذاتی بر ظهور تفاصیل خود قدرت می‌یابد. بر این اساس، آخرت موطن جمع و فرق و اجمال و تفصیل است و ازاین‌رو، مرتبه مادی‌ِ انسان با تبدلی که در آن رخ می‌دهد، در نشئه آخرت حضور دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Zynoozi's innovative theory of physical resurrection

نویسنده [English]

  • Alireza Kermani
Assistant professor and faculty member of Imam Khomeini Education and Research Institute. Qom. Iran
چکیده [English]

According to Zynoozi resurrection is no doubt physical. Physical resurrection does not however depend on imaginary body nor does it depend on the return of soul to its physical body. Zynoozi presumes that the stages of existence are connected with each other when they descend and that the realities of existents return to a superior realm when they ascend. He also believes that soul and body are in a state of unificatory union. Based on these principles he says that after its relation is cut off with its respective soul, body continues moving until it reaches the stage where it is able to receive a soul suiting the next world. When man was first created it was again his body that reached the stage of receiving an immaterial soul after undergoing some substantial movement. According to him, man does not lose his material dimension in the coming world. The coming world is instead a stage of being that includes all other existential stages.  The soul that is the outcome of substantial movement reaches a stage of perfection where it is able to retrieve the details of its past. The next world is the place of junction and disjunction, brevity and details. Having undergone certain changes, man's material dimension will be present in the next world. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • resurrection
  • Physical resurrection
  • Zynoozi
  • unitary composition
  • soul and body