اخلاق سیاسی در اندیشه فارابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از نکته‌های قابل توجه در اندیشه فارابی، ترکیب اخلاق و سیاست است؛ به‌گونه‌ای‌که کتاب‌های سیاسی وی به نام کتاب‌های اخلاق و سیاست یا اخلاق سیاسی نامیده می‌شود. وی فلسفه مدنی را به دو بخش تقسیم می‌کند که یک بخش آن اخلاق مدنی است. با توجه به این مسئله، تأمل در اندیشه فارابی به‌منظور فهم زوایای گوناگون اخلاق سیاسی بااهمیت خواهد بود. خُلق آن چیزی است که سبب خوب یا بد شدن افعال و احوال نفسانی می‌شود. هر گاه خلق نیکو که مربوط به نفس انسان می‌گردد، با قوّت ذهن که مربوط به عقل است همراه شوند، فضیلت پدید می‌آید. وظیفه سیاست ترویج اخلاق و عادات و سجایا در جامعه و میان مردم است و تبیین چگونگی انجام این مسئله، از مهم‌ترین وظایف اخلاق سیاسی شمرده می‌شود. در این مقاله در کنار توجه به چیستی اخلاق سیاسی در اندیشه فارابی، به جایگاه اخلاق سیاسی و شیوه‌های نهادمند ساختن آن در جامعه و علل تنوع اخلاق سیاسی در جوامع گوناگون خواهیم پرداخت و با توجه به کاربرد معنادار تخیل و قوه خیال در اندیشه وی، ارتباط اخلاق سیاسی را با عالم خیال بررسی خواهیم کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political ethics in thought of farabi

نویسنده [English]

  • Najmeh Keikha
Assistant Professor and member faculty of Shahid Beheshti Univesity
چکیده [English]

Notes on Farabi's thought is combination of ethics and politics in which his political books called the books of ethics and politics or called simply political ethics. He divided civil philosophy into two sections, a section is civil morality. Due to this, reflecting on Farabi's political ethics is important in order to understand different perspectives op political ethics. Morality is what makes a good or bad result in carnal acts and conditions. Whenever the good morality that related to the human self to join with the power of the mind that related with the wisdom, there comes to virtue. The task of politics is promoting ethics and habits and virtues in society and among the people and explain how it is made is one of the most important tasks of political ethics. In this paper, in addition to the Quiddity of political morality in the minds of Farabi, discuss the position of political moral and it's institutionalized styles in society and so the reasons of diversity of  political ethics in various communities. According to the meaningful application of imagination in his thought, it's would considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political ethics
  • Imagination
  • Ethics
  • Politics
  • Utopia
  • Farabi