تحلیل مفهوم رنج از دیدگاه فلسفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

2 دانشجوی دکتری مدرسی اخلاق اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

رنج حقیقتی انکارناپذیر در عالم هستی و مورد درک وجدانی همة افراد بشر است. اما آنچه در این زمینه همواره اندیشة انسانی را که فطرتاً طالب لذت و سعادت است به خود مشغول کرده، چیستی این حقیقت و چگونگی مواجهه با آن است. پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی از این دست، منوط به تحلیل درستی از حقیقت رنج است. این مقاله با طرح آرای مختلف حکمای اسلامی در زمینه چیستی رنج، به جمع‌بندی و تحلیل آنها پرداخته ‌و در پایان، با ارائه تعریف، تأملاتی را در تحلیل رنج مطرح کرده است. در تحلیل مفهوم رنج، به این نتیجه رسیده است که رنج، کیفی نفسانی است که با فراهم‌شدن عناصر و شرایطی چون وجود منشأ رنج، امکان ادراک و علم به امر منافر و نیز دستیابی به آن، اذعان به منافرت و توجه یافتن به امر منافر از همان جهت که منافر است تحقق می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of concept of suffering from a philosophical perspective

نویسندگان [English]

  • Mujtaba Misbah 1
  • Sayyid Mujtaba Sa'adat al-Husaini 2
1 Associate Professor and Faculty member of Imam Khomeini Education and Research Institute
2 PhD. student of Teaching Ethics of Imam Khomeini Education and Research Institute
چکیده [English]

As an indisputable fact, suffering is something everybody intuitively understands. What is however of interest to human beings – who are instinctively in search of pleasure and happiness – is the issue of whatness of suffering and the way one encounters it. To answer such questions correctly, one needs to have a correct analysis of the nature of suffering. Presenting Muslim philosophers' various views on the nature of suffering, this article tries to analyze them with the aim of reaching a specific conclusion. In the end, the author puts forth a definition of suffering plus with some reflections about it. According to him, suffering is a mental quality that comes into being when are met certain conditions including the source of suffering, the possibility of knowing something abhorring, the possibility of reaching that abhorring thing and believing that that thing is really abhorring and disgusting

کلیدواژه‌ها [English]

  • suffering
  • Pain
  • pleasure
  • being in agreement with soul
  • being in disagreement with soul