علامه طباطبایی و استدلال‌های زبان بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر وابسته مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

«استدلال‌ زبان‌بنیاد» استدلالی از ساختار زبان برای فهم ساختار جهان است. این نحوه استدلال اگرچه در بستر فلسفه تحلیلی بازنمایی شد، اما می‌توان نمونه‌هایی از این استدلال را در سنت فلسفه اسلامی به‌دست داد. تأثیر مسأله بساطت یا ترکب مشتق بر اصالت وجود از نمونه‌های این استدلال است. در این مقاله به روایتی اجمالی از این تأثیر پرداخته و نوع نگرش علامه به این استدلال را بررسی می‌کنیم. لذا روشن خواهد شد که علامه با چنین استدلال‌هایی در سنت فلسفی موافق نیست. استدلال علامه بر وجود رابط به ظاهر در زمره استدلال‌های زبان‌بنیاد جای دارد و اگر چنین باشد نوعی ناسازگاری در مواجهه علامه با این مدل استدلال به چشم می‌خورد. با ارائه دو استدلال بدیل بر خارجیت وجود رابط و نقد تقریر شارحان علامه از استدلال او، این استدلال را از ذیل استدلال‌های زبان‌بنیاد خارج خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī and Language-Based Argumentsااااا

نویسنده [English]

 • sayed Ahmad Hosseini
Language-Based Arguments, Copulative Existence, Confusing Reality with Subjectivity, ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī.
چکیده [English]

"Language-based argument" is an argument from the structure of language to understand the structure of the world. Although this mode of argumentation has been represented in the context of analytical philosophy, examples of such arguments can be found in the tradition of Islamic philosophy. The influence of the issue of simplicity or complexity of the derivative (mushtaq) on the primacy of existence (aṣālat al-wujūd) is one example of these arguments. In this article, a general account of this influence is provided and examine ‘Allāmah's approach towards this argument. It will become clear that ‘Allāmah does not agree with such arguments in the philosophical tradition. ‘Allāmah's argument for the copulative existence apparently falls within the category of language-based arguments, and if so, a kind of inconsistency can be seen in ‘Allāmah's encounter with this model of argumentation. By presenting two alternative arguments for the externality of the copulative existence and critiquing the interpretation of the commentators of ‘Allāmah's argument, we will exclude this argument from the language-based arguments. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Language-Based Arguments
 • Copulative Existence
 • Confusing Reality with Subjectivity
 • ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī
 1. آخوند خراسانی، محمدکاظم (1427ق). تعلیقه زراعی سبزواری. چاپ سوم. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
 2. ابن‌رشد، محمدبن‌احمد (1377). تلخیص کتاب مابعد الطبیعه. به تحقیق دکتر عثمان امین. تهران: نشر حکمت.
 3. ابن سینا، حسین‌بن‌عبدالله (1391). التعلیقات. به تصحیح و تحقیق سید حسین موسویان. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
 4. ـــــــــــــــ (1392). الالهیات من کتاب الشفا. چاپ چهارم. به تحقیق آیت‌الله حسن زاده آملی. قم: بوستان کتاب.
 5. ـــــــــــــــ (1404ق). المنطق من الشفا (ج1). به تصحیح سعید زائد. قم: مکتبة آیت‌الله مرعشی.
 6. احمدی افرمجانی، علی‌اکبر (1381). استدلال‌های زبان‌بنیاد در مواقف عضدالدین ایجی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 7. ارموی، قاضی سراج‌الدین (1294ق). شرح مطالع الانوار فی المنطق. با شرح قطب‌الدین رازی و حواشی سید شریف جرجانی. قم: انتشارات کتبی نجفی.
 8. انواری، سعید (بهار و تابستان 1394). «ساختار تحلیل زبانی نظریات فلسفی ملاصدرا»، مجله فلسفه و کلام اسلامی. سال 48، ش1، ص19ـ34.
 9. بهمنیار، ابن مرزبان (1375). التحصیل. به تصحیح و تعلیق استاد مطهری. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 10. جوادی آملی، عبدالله (1389). رحیق مختوم، «شرح حکمت متعالیه» (ج1 و7). چاپ چهارم. قم: مرکز نشر اسراء.
 11. ـــــــــــــــ (بی‌تا). دروس صوتی اسفار. قم: مؤسسه نرم افزاری قدس.
 12. حائری اصفهانی، محمدحسین (1404ق). الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه. چاپ اول. قم: دار احیاء العلوم الاسلامیه.
 13. حسینی سنگ‌چال، سید احمد (1397). «بررسی انتقادی بازسازی های استدلال جرجانی بر بساطت مشتق». حکمت اسلامی، سال5، ش19، ص198ـ221.
 14. ـــــــــــــــ (1401). ناسازگاری‌ها در رهیافت صدرایی از قاعده فرعیه، «برآیند جدال‌های دشتکی و دوانی». مجله فلسفه و کلام اسلامی، در نوبت چاپ.
 15. حسینی، سید احمد و محمد سعیدی مهر (1395). بررسی انتقادی استدلال سید شریف جرجانی بر بساطت مشتق. خردنامه صدرا، ش85، ص79ـ94.
 16. ـــــــــــــــ (1398). «نقش مسأله بساطت یا ترکب مشتق در شکل‌گیری استدلال شیخ اشراق بر اعتباریت وجود و پاسخ های آن». آموزه‌های فلسفی، ش24، ص151 ـ 172.
 17. ـــــــــــــــ (1399). «نظریه حمل سید صدرالدین دشتکی». منطق‌پژوهی، دوره10، ش2، ص113 ـ135.
 18. حلی، یوسف‌بن‌مطهر (1430ق). کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. به تصحیح حسن حسن‌زاده آملی. چاپ دوازدهم. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
 19. خوئی، ابوالقاسم (1417ق). محاضرات فی اصول الفقه. تقریرات محمد اسحاق فیاض. چاپ چهارم. قم: دار الهادی للمطبوعات.
 20. دشتکی، صدرالدین (الف). الحاشیه القدیمه علی الشرح الجدید. مجلس شورای اسلامی. ش1755.
 21. دوانی، جلال‌الدین (الف). الحاشیه الاجد علی الشرح الجدید للتجرید. نسخه خطی. کتابخانه مجلس شورای اسلامی. ش10146.
 22. سهروردی، یحیی‌بن‌حبش (1380/الف). مجموعه مصنفات شیخ اشراق (ج2)، «حکمةالاشراق». به تصحیح و مقدمه هانری کربن. چاپ سوم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 23. ـــــــــــــــ (1380/ب). مجموعه مصنفات شیخ اشراق (ج1)، «التلویحات». به تصحیح و مقدمه هانری کربن. چاپ سوم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 24. ـــــــــــــــ (1380/ج). مجموعه مصنفات شیخ اشراق (ج1)، «المشارع و المطارحات». به تصحیح و مقدمه هانری کربن. چاپ سوم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 25. صدرالدین شیرازی، محمدبن‌ابراهیم (1918ق). الحکمةالمتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. با تعلیقات حاجی سبزواری و علامه طباطبایی و دیگران. چاپ پنجم. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 26. ـــــــــــــــ (1360). الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه. به تصحیح و تعلیق سید جلال‌الدین آشتیانی. چاپ دوم. مشهد: المرکز الجامعی للنشر.
 27. ـــــــــــــــ (1385). شرح اصول کافی (ج1و3). به تصحیح و تحقیق و مقدمه محمود فاضل یزدی مطلق. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 28. ـــــــــــــــ (1363). المشاعر. به ترجمه عمادالدوله. چاپ دوم. تهران: طهوری.
 29. ـــــــــــــــ (1412ق). تعلیقه علی شرح حکمةالاشراق. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 30. طباطبایی، سید محمدحسین (1386). نهایةالحکمة. چاپ دوم. قم: انتشارت مؤسسه امام خمینی.
 31. ـــــــــــــــ (1419ق). بدایةالحکمة. به تصحیح و تعلیق زراعی سبزواری. چاپ شانزدهم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
 32. غروی اصفهانی، محمدحسین (1389). نهایةالدرایة فی شرح الکفایة. قم: انتشارات نور وحی.
 33. ـــــــــــــــ (1416ق). بحوث فی علم الاصول. چاپ دوم. قم: انتشارات اسلامی.
 34. فاضل لنکرانی، محمد (1384). سیری کامل در اصول فقه. چاپ دوم. قم: انتشارات فیضیه.
 35. ـــــــــــــــ (1381). اصول فقه شیعه. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار8.
 36. فارابی، ابونصر (1986م). کتاب الحروف. به تحقیق محسن مهدی. چاپ دوم. بیروت: دارالمشرق.
 37. قوشجی، علی‌بن‌محمد (1393). شرح تجرید العقائد. با تعلیقات دوانی و تصحیح محمدحسین زارعی رضائی. قم: انتشارات رائد.
 38. مصباح یزدی، محمدتقی (1378). آموزش فلسفه. قم: شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی.
 39. ـــــــــــــــ (1405ق). تعلیقه علی نهایةالحکمة. قم: مؤسسه در راه حق.
 40. مظفر، محمدرضا (1425ق). اصول الفقه. چاپ سوم. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
 41. ـــــــــــــــ (1434ق). المنطق. با تعلیقات غلامرضا فیاضی. چاپ دهم. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
 42. موحد، ضیاء (1382). از ارسطو تا گودل. تهران: انتشارات هرمس.