نقد و بررسی ماهیت معنا در نظریه کاربردی معنای ویتگنشتاین با رویکرد اسلامی*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه الزهرا، قم، طلبه سطح ۴ حکمت اسلامی مدرس فلسفه و کلام و معاون فرهنگی حوزه علمیه فاطمیه گرمسار زیر نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه

2 دکتری فلسفه تطبیقی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

چکیده

از معنای هر چیزی پرسیده می‌شود، درحالی‌که ماهیت معنا و چگونگی حصول آن از پیچیده‌ترین مسائل فلسفه زبان است. معناشناسی رویکرد غالب فلسفه معاصر غرب و متأثر از تجربه‌گرایی است. ازاین‌رو، تصوراتی معنادار قلمداد می‌شوند که متناظر با انطباعات حسی بوده و قابل تجربه باشند. نظریه کاربردی معنای ویتگنشتاین نیز معنا را همان کاربرد عملی واژه می‌داند. این نظریه بر سایر حوزه‌های فکری، به‎خصوص فلسفه تعلیم و تربیت بسیار تأثیر گذاشت. لذا در این پژوهش فلسفی، با روش تحلیلی ـ توصیفی و رویکردی انتقادی ضمن تحلیل ماهیت معنا در نظریه کاربردی معنای ویتگنشتاین، از رهگذر بررسی نظریه شباهت خانوادگی، ماهیت زبان و بازی‌های زبانی نشان‌داده شده است، به دلیل غلبه رفتارگرایی و ویژگی تجربی زبان نزد ویتگنشتاین، «زبان» مقدم بر «ذهن» و معیار معناداری قلمداد می‌شود. بنابراین اشکالاتی نظیر انکار اصول زیربنایی، انکار امکان حصول نظریه، ترجیح عقل عرفی، انحصار معنا در زبان‌های عمومی، ایده‌آلیسم زبانی ناشی از قرارداد انگاری در بازی‌های زبانی، متوجه ماهیت معنا در نظریه اوست.
                                                                                          

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of the Nature of Meaning in Wittgenstein’s Theory of Use of Language (An Islamic Approach)

نویسندگان [English]

 • leila mohsenian 1
 • mohammad sadegh alipour 2
1 Al-Zahra Society, Qom, student of level 4 of Islamic Wisdom Seminary professor and cultural deputy of Fatemieh seminary in Garmsar under the supervision of Qom Sisters seminary management center
2 A PhD. holder of comparative philosophy, Imam Khomeini Institute of Education and Research
چکیده [English]

One might ask about the meaning of something, while the nature of meaning and how one is to get the meaning are the most complicated issues in the philosophy of language. Semantics influenced by empiricism is the most prevailing approach in contemporary Western philosophy. Accordingly, only those perceptions are regarded to carry any meaning that correspond to our sense impressions capable of experience. In his theory of use of language, Wittgenstein considers the meaning as a practical use of words. His theory has greatly influenced many fields of study particularly the philosophy of education.
    Having adopted a critically descriptive-analytic method, the authors analyzed the nature of meaning in Wittgenstein’s theory of use of language and then they demonstrated the nature of meaning and language games in terms of family resemblance. Due to the dominance of behaviorism and empirical trait of language with Wittgenstein, language is prior to the mind and regarded as the criterion for having meaning. Consequently, his theory is open to objections such as, the denial of fundamental principles, the impossibility of the very theory, the preference of common reason, that meaning is exclusive to common languages, and lingual idealism stemming from conventionalism in language games.

کلیدواژه‌ها [English]

 • language games
 • mind
 • meaning
 • theory of use of language
 • Wittgenstein
 1. بیگ‌پور، رضا (1390). حقیقت و معنا در فلسفه تحلیلی معاصر. تهران: حکمت.
 2. دانالد هادسون، ویلیام(1397). لودویگ ویتگنشتاین. تحقیق مصطفی ملکیان. چاپ چهارم. تهران: هرمس.
 3. کنی، آنتونی (1392). معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتگنشتاین. ترجمه محمدرضا اسمخانی. تهران: ققنوس.
 4. ودبرگ، اندرس (1394). تاریخ فلسفه تحلیلی از بولتسانو تا ویتگنشتاین. ترجمه پیکانی، جلال. ندرلو، بیت اله . تهران: حکمت.
 5. ویتگنشتاین، لودویگ (1397). پژوهش‌های فلسفی. فریدون فاطمی. چاپ هشتم. تهران: نشر مرکز.
 6. ـــــــــــــــ (1393). رساله منطقی ـ فلسفی. سروش دباغ. تهران: هرمس.
 7. هنفلینگ، اوسوالت (1397). فلسفه پسین ویتگنشتاین. مینو حجت. تهران: هرمس.
 8. Fogelin, Robert J (1987). Wittgenestein. London & New York: Routledge.
 9. Malcolm, ‎Norman (1995). Wittgenstein: A Religious Point of View? Peter Winch: Cornell University Press.
 10. Wittgenstein, Ludwig (1958). The Blue and Brown Books. Preliminary Studies for the “philosophical Investingations” Blackwell, Basil (1992). Oxford UK and Cmbridge USA.
 11. --------------- Philosophical Grammar (1993). Kenny, Anthony. Fifth Published. London, Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
 12. --------Philosophical Investigations (1991).Trans. G.E.M. Anscombe. Third Editioan. Oxford: Basil Blackwell.
 13. --------------- Tractatus Logico-Philosophicus. (1992). With an Introduction by Bertrand Russell, F.R.S. First Published 1922 by Routledge Kegan Paul Ltd, Reprinted (1995). London and New York:
 14. ---------------, On Certainity (1972). Edition by G.E.M.Anscombe and G.H.Von Wright.Trans.by Denis Paul and G.E.M. Anscombe. New York: Harper Torchbook.