کلیدواژه‌ها = حقوق
روابط فلسفه حقوق و فلسفه سیاست

دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 115-136

مرتضی رضائی


هویت متقابل فلسفه حقوق اسلامی و فلسفه حقوق مدرن

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 175-200

رضا آذریان؛ احمد واعظی؛ حمید پارسانیا